ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 688

13 Σεπτεμβρίου 1994

 

Αριθ. 94649/8682/93

 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, περιπτώσεις (δ), (ζ) και (η) του άρθρου 2 του Νόμου 1338/1983 "Εφαρμογή του κοι­νοτικού δικαίου" (ΦΕΚ Α-34) όπως τροποποιήθηκε με το άρ­θρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφά­λαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ." (ΦΕΚ Α-70) και του άρθρου 65 του Νόμου 1892/90.

2. Την κοινή απόφαση αρ. 4622/84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β-119) με την οποία έγινε η προσαρμογή του εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις των οδηγιών 76/889/ΕΟΚ και 76/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.

3. Την κοινή απόφαση αρ. 5965/84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β-181) με την οποία έγινε η προσαρμογή του εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις τών οδηγιών 82/499/ΕΟΚ και 82/500/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων οι οποίες αφορούσαν την προοαρ­μογή προς την τεχνική πρόοδο των οδηγιών 76/889/ΕΟΚ και 76/890/ΕΟΚ αντίστοιχα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α­ 154) με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985.

5. Την κοινή απόφαση υπ' αριθμ. 23083 (ΦΕΚ 553-Β), του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Με­ταφορών και Επικοινωνιών.

6. Την απόφαση αρ. 122/14.7.94 (ΦΕΚ 550-Β) rου Πρω­θυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρ. Ροκά­φυλλο".

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογιομού, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

1. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομο0εσίας προς την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ της 3ης Μαίου 1969, του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ουμβατότητα, που δη­μοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων στο τεύχος L 139/σελ. 19-26, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ, της 22ας Μαϊου 1992, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­των (L-126) και 93/68/ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993, του Συμ­βουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων (L-220).

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της πυρούσας απόφαοης, όπου γίνεται χρήση των παρακάτω ορισμών, αυτοί έχουν την εξής έννοια:

2.1. Συσκευές: 'Ολες οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές καθώς και ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που περιέχουν ηλεκτρικά ή/και ηλεκτρονικά μέρη. Το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει τις συσκευές οι οποίες κατά κύριο λόγο ενοούνται.

2.2. Ηλεκτρομαγνητική διαταραχή: Ηλεκτρομαγνητικό φαι­νόμενο που μπορεί να προκαλέσει διαταραχές της λειτουρ­γίας μιας διάταξης, συσκευής ή συστήματος. Η rιλεκτρομα­γνητική διαταραχή μπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητι­κής προέλευσης, ανεπιθύμητο σήμα ή μεταβολή του ιδίου του μέσου διά του οποίου γίνεται η διάδοση.

2.3. Aτρωσία: Η ικανότητα μιας διάταξης, συσκευής ή συ­στήματος να λειτουργεί χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής.

2.4. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Ικανότητα μιας διά­ταξης, συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.

2.5. Αρμόδια αρχή: Η δημόσια αρχή η οποία ελέγχει και εφαρμόζει τις διατάξεις αυτής της απόφασης, κοινοποιεί προς την Επιτροπή και τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής -'Ενωοης τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς κατά την έννοια της παραγράφου 2.7 του παρόντος άρθρου και αναγνωρίζει τους Αρμόδιους Οργανισμούς κατά την έννοια της παραγρά­φου 2.6 του παρόντος όρθρου. Για την Ελλάδα Αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.6. Αρμόδιος Οργανισμός: Ο Οργανισμός ο οποίος εκδίδει τις τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά όπως νο­ούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας από­φασης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προστασίας. Ο Αρ­μόδιος Οργανισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφα­σης και να είναι αναγνωρισμένος από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη.

2.7. Κοινοποιημένος Οργανισμός: Ο Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 5 του όρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

2.8. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ: 'Εγγραφο με το οποίο ένας Κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποιεί ότι ο τύ­πος συσκευής που ελέγχθηκε είναι σύμφωνος με τις σχετικές απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα αυτής της απόφασης.

2.9. Οι έννοιες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση χωρίς να ορίζονται σ' αυτό τό άρθρο, έχουν την ερμηνεία που τους δίνεται στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών που κυρώ­θηκε με το Ν. 1504/84 (ΦΕΚ Α-196) και στον προσαρτημένο σ' αυτήν Κανονισμό Ρηδιοεπικοινωνιών που κυρώθηκε με το Ν. 1843/89 (ΦΕΚ Α-96).

 

'Αρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

 

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στις συσκευές, που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητι­κές διαταραχές ή των οποίων η λειτουργία μπορεί να επηρεά­ζεται από τέτοιου είδους διαταραχές. Επί πλέον καθορίζουν τις απαιτήσεις προστασίας στον εν λόγω τομέα καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες ελέγχου.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται, όσον αφορά τις απαιτήσεις προστασίας, σε συσκευές για.τις οποίες ισχύουν άλλες διατdξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του ορισμού αριθ. 53 του άρθρου 1 του Κανονισμού Ρηδιοεπικοινωνιών που είναι προ­σαρτημένες στην Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, εξαιρεί­ται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εκτός αν ο εξοπλισμός αυτός διατίθεται στο εμπόριο.

4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται στον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

'Αρθρο 3

Διάθεση στην αγορά και λειτουργία συσκευών

 

1. Η διάθεση στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία των συ­σκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι δυνατή εφόσον:

α. Πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

β. Η συμφωνία τους με αυτές τις απαιτήσεις προστασίας πι­στοποιείται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή έναν Αρμόδιο Οργανισμό ή ένα Κοινοποιημένο Οργανισμό αναλό­γως της περίπτωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

γ. Η συσκευή, η ουσκευασία ή τα έντυπα που την συνοδεύ­ουν φέρουν την προβλεπομένη σήμανση "CE" που υποδη­λώνει την πιστότητά τους προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών για την εκτίμηση της πιστότητάς της που προβλέπονται στο άρ­θρο 10, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται σωστά και χρη­σιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της. Στην περίπτωση εξοπλισμού εκπομπής, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋπο­θέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 της παρούσας από­φασης.

2. Μια συσκευή η οποία δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που αναφέ­ρονται στα σχετικά πρότυπα, μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο αν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρό­ντος άρθρου.

3. Μόνο συσκευές που μπορούν να διατεθούν στην αγορά σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, μπορούν, λαμβανομέ­νων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης, να τεθούν σε λειτουργία. Αν οι συ­σκευές αυτές προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή η λειτουργία τους επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητικές διατα­ραχές, πρέπει να ληφθούν τα προβλεπόμενα στο όρθρο 6, παράγραφος 1, ειδικό μέτρα.

4. Η λειτουργία συσκευών, σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση (σ' αυτή την πε­ρίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα), μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από ειδική άδεια της αρμό­διας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω­νιών. Τέτοια άδεια δίδεται μόνο εφόσον δεν αναμένονται ηλε­κτρομαγνητικές διαταραχές. Ο περιορισμός της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης σχετικά με την ατρωσία, δεν εφαρμόζεται.

5. Σε εκθέσεις και επαγγελματικές επιδείξεις οι κατα­σκευαστές, οι επίσημοι αντιπρόσωποί τους ή οι εισαγωγείς μπορούν, με δική τους ευθύνη να παρουσιάσουν και να επι­δείξουν συσκευές που δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις προστασίας της απόφασης αυτής. Στις περιπτώcεις αυτές οι , ως άνω υπεύθυνοι πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα το γε­γονός αυτό πάνω στις συσκευές. Εάν μία συσκευή από τις ανωτέρω προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές πρέπει νο ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψή τους. Το μέ­τρο αυτό εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 και κοινοποιείται από το ΥΜΕ στην Επιτροπή.

 

Άρθρο 4

Απαιτήσεις προστασίας

 

1. Οι συσκευές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρού­σας απόφασης πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε:

α. Οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούν να περιορίζονται σε στάθμη που να επιτρέπει σε συσκευές ρα­διοεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και τις λοιπές συσκευές να λειτουργούν όπως προβλέπεται γι' αυτές.

β. Οι συσκευές να διαθέτουν οι ίδιες επαρκή στάθμη ενδο­γενούς ατρωσίας έναντι των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών ώστε να μπορούν να λειτουργούν όπως προβλέπεται γι' αυ­τές.

Οι κυριότερες απαιτήσεις προστασίας αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ..

 

Αρθρο 5

Κυκλοφορία συσκευών

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Μ:Ε. δεν εμποδίζουν, για λόγους που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τη διάθεση στην αγορά ή τη λειτουργία μέσα στο έδαφος της χώ­ρας των συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και οι οποίες ανταποκρίνονται στις δια­τάξεις της.

 

'Αρθρο 6

Ειδικά μέτρα

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, καθο­ρίζονται κάθε φορά τα ειδικά μέτρα τα οποία απαιτούνται για:

α. Τη θέση σε λειτουργία και τη χρησιμοποίηση.συσκευών σε χώρους, εγκαταστάσεις και περιοχές ειδικής χρήσεως για την αντιμετώπιση υφιστάμενου ή προβλεπόμενου προβλήματος από την έλλειψη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

β. Για την προστασία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων δημόσιας χρήσης ή των νομίμως λειτουργούντων σταθμών εκπο­μπής ή λήψης που χρησιμοποιούνται, για λόγους ασφαλείας από την εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών.

 

'Αρθρο 7

Πιστοποίηση της συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις προστασίας

 

1. Θεωρούνται σύμφωνες με τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, οι συσκευές των οποίων η κατασκευή ανταπο­κρίνεται:

α) προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα τα οποία μεταγράφουν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοι­νοτήτων και τα οποία δημοσιεύονται από τον Ελληνικό Οργα­νισμό Τυποποίησης ή

β) προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα κρατών - μελών της Ευ­ρωπαϊκής 'Ενωσης, σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ακόμη εναρμονισμένα Ευρωπαικά πρότυπα, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αναγνώριση των σχετικών προτύπων σύμ­φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία των προτύπων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα εθνικά πρότυπα, σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ακόμη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εφόσον θεωρούνται άτι πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας από­φασης, ανακοινώνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυπο­ποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία τα κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως και στους Αρμόδιους και Κοινο­ποιημένους οργανισμούς. Ο ΕΛΟΤ δημοσιεύει τα στοιχεία των προτύπων αυτών, τα οποία επίσης δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινο­τήτων.

3. 'Οταν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή τα έχει εφαρμόσει εν μέρει, ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι απαιτήσεις προστασίας που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, θεωρούνται ότι τηρούνται εάν η πιστό­τητα με αυτές βεβαιώνεται από έναν Αρμόδιο Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρά­γραφο 2 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 8

Πιστότητα των Προτύπων

 

Στην περίπτωση που τα εναρμονισμένα πρότυπα που ανα­φέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο (α) δεν ικανο­ποιούν πλήρως τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ και περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV.

 

Άρθρο 9

Μη συμμόρφωση της συσκευής με τις απαιτήσεις προστασίας

 

1. 'Οταν διαπιστωθεί ότι συσκευή που συνοδεύεται από πι­στοποιούν μέσον προβλεπόμενο στο άρθρο 10 δεν πληροί τις απαιτήσεις προστασίας του όρθρου 4, με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περί­πτωση συναρμόδιου Υπουργού λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να αποσύρεται από την αγορά και να απαγορεύε­ται η διάθεση της εν λόγω συσκευής στην αγορά και να περιο­ρίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της.

Το Υπ. Μ.Ε. ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με το μέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους για τους οπcίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα. αν η μη πιστότητα οφεί­λεται:

α) στο ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις προστασίας του άρ­θρου 4, εφόσον η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,

β) σε εσφαλμένη εφαρμογή των προτύπων που αναφέρο­νται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,

γ) σε κενά που παρουσιάζουν τα ίδια τα πρότυπα που ανυ­φέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

2. 'Οταν συντρέχει περίπτωση κατά την οποία μια συοκευή, η οποία δεν πληροί τις απατήσεις πιστότητας, συνοδεύεται από κάποιο από τα πιοτοποιούντα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10, τότε η αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕ ελέγχει την δια­δικασία έκδοσης του πιστοποιητικού από τον σχετικό οργανι­σμό και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιιτα κράτη μέλη.

 

'Αρθρο 10

Εκτίμηση της πιστότητας των συσκευών προς

τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης

 

1. Στην περίπτωση των συσκευών, για τις οποίες ο κατα­σκευαστής εφάρμοσε τα πρότυπα που αναφέρονται στην πα­ράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, θα πρέ­πει:

α. Η πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις της rιc­ρούσας απόφασης να βεβαιώνεται με δήλωση πιστότητας ΕΚ που χορηγεί ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του εγκατε­στημένος στην κοινότητα. Η δήλωση αυτή θα τίθεται στη διά­θεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ.Μ.Ε., για μια δεκαετία μετά από τη διάθεση στην αγορά των συσκευών.

β. Η σήμανση "CE" να τοποθετείται στη συσκευή από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπό του εγκατεστημένο στην Κοινότητα ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό κυρίως λόγω του μι­κρού μεγέθους της συσκευής, τοποθετείται στη συσκευασία στις οδηγίες χρήσεως ή στην εγγύηση.

γ. Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας να θεω­ρείται ως υπεύθυνος για την τοποθέτηση της σήμανσης "CE" στη συσκευή ή στα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής. Στο παρdρτημα Ι περιλαμβάνονται οι διατάξεις οι σχετικές οι σχετικές με τη σήμανση "CE" και τη δήλωση πιστότητας ΕΚ.

δ. Να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε συσκευές, στη συ­σκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, σημάνσεως που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης "CE". Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή στη δελτία εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευ­διάκριτη καί ευανάγνωστη τη σήμανση "CE".

ε. Υπέυθυνος γενικά για το περιεχόμενο της δήλωσης πι­στότητας ΕΚ και για την τοποθέτηση της σήμανοης "CE" είναι πάντοτε το πρόσωπο που τοποθετεί την συσκευή στην Κοινοτική Αγορά.

2. Στην περίπτωση συσκευών για τις οποίες ο κατασκευα­στής δεν έχει εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνο εν μέρει τα πρότυπα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του θέτει στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ.Μ.Ε. μόλις διατεθεί η συσκευή στην αγορά Τεχνικό Φάκελλο Κατασκευής. Στο φάκελλο αυτό πρέπει να περιγράφεται η συσκευή και να εκτί­θενται οι διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί η πιστότητα της συσκευής προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 της παρούσας καθώς και τεχνική έκθεση ή πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση αυτή.

Η τεχνική έκθεση και το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδο­νται από αρμόδιο Οργανισμό.

Η πιστότητα της συσκευής ως προς τα στοιχεία που περι­γράφονται στον τεχνικό φάκελλο βεβαιώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαδικασία.

Ο τεχνικός φάκελλος κατασκευής πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση του Υπ.Μ.Ε. για μία δεκαετία από τη διάθεση στην αγορά των συσκευών. Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινό­τητα, την προαναφερόμενη υποχρέωση τήρησης τεχνικού φακέλλου στη διάθεση του Υπ.Μ.Ε. έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή οτην Κοινοτική Αγορά.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε. τεκμαίρει με την επιφύ­λαξη της παρούσας παραγράφου, ότι οι συσκευές αυτές ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕ μπορεί να ζητήσει η δή­λωση πιστότητας ΕΚ να συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

4. α) Η πιστότητα εξοπλισμού εκπομπής ραδιοεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης βεβαιώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αφού ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος οτην Κοινό­τητα εκπρόσωπός του έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης τύ­που ΕΚ για τις εν λόγω συσκευές από έναν από τους Κοινο­ποιημένους Οργανισμούς της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος όρθρου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις ως άνω συσκευές εφόσον έχουν σχεδιασθεί και προορί­ζονται αποκλειστικά για τους ραδιοερασιτέχνες κατά την έν­νοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

β) Για συσκευές που έχουν κατασκευαστεί και χρησιμο­ποιούνται από τα ίδια πρόσωπα, αποκλειστικά για χρήση από ηλεκτρονικά συνεργεία, εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχα­νίες δεν απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων των προηγου­μένων παραγράφων αυτού του άρθρου ως προς την δήλωση πιστότητας ΕΚ και σήμηνοη "CE".

γ) Πρέπει όμως οι συοκευές αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα κατά την εγκατάστασή τους ώστε να εμποδίζεται η ηλεκτρομαγνητική παρένοχληση σε τρίτους και να τηρούνται τα ειδικά μέτρα του άρθρου 6 αυτής της απόφασης.

5. Το Υπ.Μ.Ε. ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τους οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί η χορήγηση των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΚ που ανα­φέρονται στην παράγραφο 4, καθώς και τα συγκεκριμένα κα­θήκοντα που τους έχουν αναθέοει και τους αριθμούς αναγνώ­ρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.

Στην ανακοίνωση προσδιορίζεται εάν οι οργανισμοί αυτοί είναι αρμόδιοι για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα απόφαση ή αν η ευθύνη τους περιορίζεται σε ορισμένους ει­δικούς τομείς.

Για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών εφαρμόζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράστημα ΙΙ.

Οι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγη­σης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά ενσρμονισμένα πρό­τυπα τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα κριτήρια.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε. που έχει ανακοινώσει έναν οργανισμό ανακαλεί την έγκριση αν διαπιστώσει ότι ο ορ­γανισμός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρο­νται στο παράρτημα ΙΙ. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει αμέ­σως σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9:

α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης "CE" που δια­πιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε., συνεπά­γεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστη­μένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προιόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήμανση "CE" και την παύση της.παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε.

β) αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές με αποφάσεις του Νομάρχη μετά από εισήγηση των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της αγοράς, περιορίζεται και απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή εξασφαλίζεται η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9.

 

'Αρθρο 11

Εποπτεία - 'Ελεyχος, Κυρώσεις

 

1. Εποπτεία και'Ελεγχος

1.1. Σε έλεγχο, υπόκεινται γενικά συσκευές κατά την έν­νοια του άρθρου 1, παράγραφος 2.1 της παρούσας, ή συ­σκευές που υπόκεινται στα ειδικά μέτρα του άρθρου 6 και συ­σκευές που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, προκειμέ­νου να επαληθευθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρά­φου 1 του άρθρου 4.

1.2. Ο έλεγχος εφαρμογής της απόφασης αυτής ανατίθε­ται στις υπηρεσίες Συγκοινωνιών των Νομαρχιών και στην αρ­μόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ.Μ.Ε. οι οποίες κατά περίπτωση μπορούν να ζητούν την συνδρομή αρ­μοδίων Αστυνομικών Αρχών και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, Εμπορίου και ΥΒΕΤ. Με αποφάσεις των Nο­μαρχών ή του Γενικού Διευθυντή Επικοινωνιών κατά περί­πτωση, καθορίζονται τα όργανα ελέγχου τήρησης των διατά­ξεων της απόφασης αυτής τα οποία πρέπει να είναι επιτροπές Δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στις αρμόδιες υπηρε­σίες.

1.3. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου μπορούν να έχουν πρό­σβαση, κατά το ωράριο εργασίας σε χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, συντήρησης, εγκατάστασης και μεταφοράς συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρού­σας απόφασης. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου μπορούν να επιθεωρούν, να θέτουν σε λειτουργία και να ελέγχουν συσκευές στον τόπο διενέργειας του ελέγχου.

Μπορούν επίcης να αφαιρέσουν προσωρινά ικανό αριθμό συσκευών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων - και όχι λιγότερες από τρεις (3) προκειμένου αυτές να προσκομι­σθούν για έλεγχο σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμών και ελέγ­χων:

Για τον σκοπό αυτό από τα αρμόδια όργανα ελέγχου συ­ντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο αφαίρεσης, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο αμέσως ή αποστέλ­λεται στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου του πρώτου δείγματος (ή περισσοτέρων δειγμάτων ανάλογα μr τις απαι­τήαεις των προτύπων).

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου δεσμεύουν δύο (2) δείγματα (ή περισσότερα, αν απαιτείται έτσι από τα πρότυπα) όμοια με αυτό (ή αυτό) που στέλνεται για έλεγχο οε Αρμόδιο ή Κοινο­ποιημένο Οργανισμό όπως αυτός αναφέρεται στην παρά­γραφο 5 του όρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

Τα δεσμευμένα δείγματα παραμένουν στον ενδιαφερό­μενο για την παρακάτω διαδικασία:

α) Εάν μετά τον έλεγχο από τα εργαστήρια, το δείγμα (ή τα δείγματα) που έχει σταλεί για έλεγχο βρεθεί ότί πληροί τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης και ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του προτύπου, τότε τα υπόλοιπα δεσμευμένα δείγματα αποδεσμεύονται και το πλεγ­μένο δείγμα (ή δείγματα) επιστρέφεται στον ενδιαφερό­μενο.

β) Σε περίπτωση που τ' αποτελέσματα του ελέγχου κρίνο­νται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενστάσεως.

Με την ένστασή του και με δικά του έξοδα ζητεί να σταλούν δεσμευμένα δείγματα σε Αρμόδιο ή Κοινοποιημένο οργανι­σμό αναγνωρισμένο από την Κοινότητα και της προτίμηοής του, προς έλεγχο.

Εάν τ' αποτελέσματα του νέου ελέγχου είναι αρνητικά ως προς τις απαιτήσεις προστασίας της παρούσας απόφασης, με απόφαση του Νομάρχη απαγορεύεται η κυκλοφορία του υλι­κού αυτού.

γ) Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου από το δεϋτερο οργα­νισμό διαφέρουν, τότε η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ.Ε. δε­σμεύει τρίτο δείγμα (ή δείγματα) και το αποστέλλει σε άλλο Αρμόδιο ή Κοινοποιημένο οργανισμό προς έλεγχο, τ' αποτε­λέσματα του οποίου είναι δεσμευτικά για τον ενδιαφερόμενο, όσο και για την Υπηρεσία. Ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος μετά παρέλευση 30 ημερών από το πόρισμα ελέγχου να επι­στρέψει στον ενδιαφερόμενο το ελεγχθέν δείγμα (ή δείγματα).

1.4. Εάν μια συσκευή δεν πληροί τις απαιτήσεις προστα­οίας του άρθρου 4, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ­θρου 9 και του παρόντος άρθρου αυτής της απόφασης.

1.5. Οποιοσδήποτε τοποθετήσει μια συσκευή στην Ελλη­νική αγορά ή επιδείξει ή λειτουργήσει μία συσκευή υποχρεού­ται να παρέχει αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Μ-Ε., εφόσον αυτά του ζητηθεί, όλες τις αναγκαίες πληροφο­ρίες.

2. Κυρώσεις

2.1. Με απόφαση του Οικείου Νομάρχη, ύστερα από έκ­θεση των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτά προβλέπονται οτην παράγραφο 1.2 αυτού του άρθρου και μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, επιβάλλονται κατά των παραβατών των δια­τάξεων διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που Θα κατατίθε­νται σε ειδικό λογαριασμό του Υπ.Μ.Ε.:

2.1.1. α) σε όποιον διαθέτει στην αγορά συσκευές που δεν πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης,

β) σε όποιον εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία συσκευές χωρίς να εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρ­θρο 6 της παρούσας απόφασης,

γ) σε όποιον δεν επιτρέπει τον έλεγχο στα αρμόδια όργανα,­ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1,3 αυτού του άρθρου, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόοιες χιλιάδες δραχμές (500.000) μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχ­μές.

2.1.2. Σε όποιον εγκαθιστά και λειτουργεί συσκευές χωρίς την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του όρθρου 3 αυτής της απόφασης, διοικητικό πρόστιμο από τριακόσιες χι­λιάδες δραχμές (300.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.

2.1.3.α) σε όποιον παραλείπει την προδιαγραμμένη έν­δειξη σε συσκευές που τοποθετούντcι σε έκθεση, οε αντί­θεση με τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης,

β) σε όποιον τοποθετεί επισήμανcη σε συσκευές, στη συ­σκευασία ή σε συνοδεύοντα έγγραφα σε αντίθεση με τις δια­τάξεις που προβέπονται στο εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης,

γ) σε όποιον δεν παρέχει πληροφορίες καθόλου, ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες όταν τοποθετήσει μια συσκευή στην Ελληνική αγορά ή λειτουργήσει μια συσκευή, εφόσον οι πλη­ροφορίες αυτές του ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΜΕ, διοικητικά πρόστιμο από τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (300.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

2.1.4. Συσκευές σε σχέση με τις οποίες υπάρχει παράβαση κατά την έννοια των παραγράφων 2.1.1 (α) και (β) και 2.1.2 αποσύρονται από την κυκλοφορία και ανακαλείται από τρείς (3) μέχρι έξι (6) μήνες οποιαδήποτε άδεια έχει εκδοθεί στον υπαίτιο για τη διακίνηση συσκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της απόφασης.

2.1.5. Για το ύψος των προστίμων λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος ή πρόκλησης βλάβης κατά της ανθρώπινης ζωής και η παρεμπόδιση των τηλεπικοι­νωνιακών δραστηριοτήτων του Κράτους και ειδικότερα αυτών που έχουν σχέση με τις ραδιοεπικοινωνίες.

2.2. Ο υποστάς την διοικητική κύρωση μπορεί να προσφύ­γει εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία κοινο­ποίησης της απόφασης στον Υπουργό Μεταφορών και Επι­κοινωνιών.

Η απόφαση του Υπουργού είναι τελεσίδικη και μπορεί να προσδιορίζει διοικητική κύρωση και πρόστιμο αυστηρότερο από εκείνα που αρχικά επιβλήθηκαν.

 

'Αρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Επιτρέπεται, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμ­βρίου 1995, η διάθεση στην αγορά η/και η λειτουργία συ­σκευών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση και οι οποίες συμφωνούν με τις ειδικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στην Ελληνική επικράτεια μέχρι 30 Ιουνίου 1992. Οι ρυθμίσεις αυ­τές είναι οι αποφάσεις με αρ. 4622/84 (ΦΕΚ Β-119), 5965/84 (ΦΕΚ Β-181) και 79214/91 (ΦΕΚ Β-504).

Επιτρέπεται μέχρι 1.1.97 η κυκλοφορία προιόντων με σή­μανση που υπήρχε πριν από την εφαρμογή της παρούσας.

 

'Αρθρο 13

Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:

α) τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 της Κοινής Απόφασης αρ. 4622/84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινω­νιών,

β) το άρθρο 8 της κοινής απόφασης αρ. 5965/1.3.84 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών.

 

'Αρθρο 14

Παραρτήματα

 

Προσαρτώνται και αποτελούν οναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολού­θως:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Δήλωση πιστότητας ΕΚ

Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

-         περιγραφή της υπό εξέταση συσκευής των υπό εξέταση συσκευών

-         αναφερόμενων προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνε­ται η πιστότητα και ενδεχομένως τα εσωτερικά μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις της οδηγίας. ­

-τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον κατασκευαστή ή εκπρόσωπό του.

-ενδεχομένως την αναφορά του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το οποίο έχει χορηγηθεί από δηλωμένο οργανι­σμό.

2. Σήμανση πιστότητας CE

- Η σήμανση πιστότητας CE αποτελείται από το ακρονύμιο "CΕ" σύμφωνα με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

-Σε περίπτωση σμίκρυνσής ή μεγέθυνσης της σήμανσης "CE", πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση:

-'Οταν οι συσκευές καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα Θέματα και προβλέπουν σήμανση πι­στότητας "CE", η σήμανση "CE", υποδηλώνει την πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδη­γιών.

- Εάν ωστόσο μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατσσκευηητιi γα.επιλέξει, στη διάρκεια με­ταβατικής περιόδου, το σύστήμά που θα εφαρμόζει η σή­μανση "CE" υποδηλώνει την πιστότητα μόνό προς τις διατά­ξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην πε­ρίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοι­νοτήτων, πρέπει να αναγράφονται οτη έγγραφη, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και ουνοδεύουν αυτές τις συσκευές.

- Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης "CE" πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κριτήρια για την εκτίμηση των οργανισμών που πρέπει να κοινοποιηθούν

 

Οι οργανισμοί που δηλώνονται από τα κράτη μέλη πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις:

1. Πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, τα μέσα και τον εξο­πλισμό που ε1ναι απαραίτητα.

2. Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει την πρέπουσα τεχνική κατάρτιοη και επαγγελματική ακεραιότητα.

3..'Οσον αφορά την εκτέλεση των δοκιμών, τη σύνταξη των εκθέσεων, την έκδοση των βεβαιώοεων και την πραγματο­ποίηση της επίβλεψης που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, τα στελέχη και το τεχνικά προσωπικό πρέπει να εί­ναι ανεξάρτητα από όλους τους κύκλους, τις ομάδες ή τα πρό­σωπα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του τομέα του συγκεκρι­μένου προϊόντος.

4. Το προσωπικά πρέπει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο.

5. Πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει της εθνι­κής νομοθεσίας.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 επα­ληθεύονται περιοδικά από τις αρμόδιες αρχές των κρατών με­λών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ενδεικτικός πίνακας των κυριωτέρων απαιτήσεων προστασίας

 

Οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις συσκευές πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο που να μή πα­ρενοχλεί τη χρήση ιδίως των ακολούθων συσκευών:

α) ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί δέκτες β) βιομηχανικός εξοπλισμός

γ) κινητός ραδιοφωνικός εξοπλισμός

δ) κινητός ραδιοφωνικός και ραδιοτηλεφωνικός εξοπλι­σμός.

ε) ιατρικές και επιστημονικές συσκευές

στ) εξοπλισμός της τεχνολογίας πληροφορικής

ζ) οικιακές συσκευές και οικιακός ηλεκτρονικός εξοπλι­σμός

η) συσκευές ασυρμάτου της αεροπορίcς και τ ης νcυοι­πλοϊας

θ) ηλεκτρονικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός

ι) δίκτυα και συσκευές τηλεπικοινωνιών

κ) ραδιοτηλεοπτικοί πομποί

λ) φωτισμός και λάμπες φθορισμού

Οι συσκευές, και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στα στοι­χεία α) έως λ) θα πρέπει να κατασκευάζονται ώστε να έχουν κατάλληλο επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας σε κανονι­κές συνθήκες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εκεί όπου πρόκειται να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μπορούν να χρησι­μοποιούνται χωρίς παρενοχλήσεις, λαμβανομένων υπόψη των επιπέδων της διαταραχής που προκαλείται από τις συ­σκευές οι οποίες ανταποκρίνονται στα πρότυπα του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσει να χρησι­μοποιηθεί η συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της πρέπει νη περιλαμβάνονται σε σημείωμα που συνοδεύει τη συοκευή.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αρθρο 8 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ EEL133/1/23.5.89

 

1. 'Οταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ό τι τα εναρ­μονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγρα­φος 1 στοιχείο α) δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 το εν λόγω κράτος μέλος ή η Επι­τροπή υποβάλλει το θέμα στη μόνιμη Επιτροπή που συστάθηκε με την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ, η οποία στη συνέχεια ονο­μάζεται "επιτροπή", αναφέροντας τους λόγους για την ενέρ­γεια αυτή. Η επιτροπή γνωμοδοτεί επειγόντως. αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών γνωστοποιεί το συντομότερο στα κράτη μέλη αν η δημο­σίευση των προτύπων αυτών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος Τ εδάφιο (α) της παρούσας απόφασης πρέπει να ακυρωθεί ή όχι στο σύνολό της ή κατά ένα τμήμα της.

2. Μετά την παραλαβή της ανακοίνωσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, η Επι­τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί τη γνώμη της Επι­τροπής. Με βάση τη γνώμη αυτή, η Επιτροπή των Ευρωπαϊ­κών Κοινοτήτων ενημερώνει το συντομότερο τα κράτη μέλη εάν πρέπει να τεκμαίρεται η πιστότητα του εν λόγω εθνικού προτύπου και, αν τα στοιχεία του προτύπου αυτού πρέπει να δημοσιευθούν, ως αναφορά, σε εθνικό επίπεδο.

Αν η Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων η ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι ένα εθνικό πρότυπο δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να τεκμαίρεται ότι συμφωνεί προς τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής η οποία γνωμοδοτεί χωρίς καθυστέρηση. Με βάση τη γνώμη αυτή, η Επιτροπή των Ευρωπάίκών Κοινοτή­των γνωστοποιεί το συντομότερο στα κράτη μέλη αν για το εν λόγω πρότυπο πρέπει ή δεν πρέπει πλέον να συνεχίσει να τε­κμαίρεται η πιστότητά του και, αν όχι, αν πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της ή κατά ένα τμήμα της η δημοσίευσή του που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. ­

 

'Αρθρο 15

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 1994

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ