04071994

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 512

............................................................................................................................................

4 Ιουλίου 1994

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 8742 / 524

Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ,ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.Των άρθρων 15 και 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/92 (Α΄ 182 ) " περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α΄34 ) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο , στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων , στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 ( Α΄101 )

3.Της Κοινής Απόφασης με αριθμό 11375/84 (Β΄781 / 1.11.84 ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 80 /1268/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 ης Απριλίου 1980 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα" όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κοινή Απόφαση με αριθμό 39158 / 4593 / 4.11.91 (Β΄1002 / 10.12.91 ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών - Επικοινωνιών και η οποία αφορά ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο του τμήματος της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ, που τροποποιεί την οδηγία 80/1268/ΕΟΚ και το οποίο αναφέρεται στην κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα.

4.Την αριθμό 414/1.11.93 (Β΄838 ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5.Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558 / 85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄137 ) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 92 ( Α΄154 ) αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93 /116 /ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17 ης Δεκεμβρίου 1993 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα και η οποία Οδηγία 93/116/ΕΚ /δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό ΕΕ.L.329 / 30.12.93 (σελίδες 39+53)

 

Άρθρο 2

Το θέμα της αριθμ. 11375/1984 (Β΄781 / 1.11.84 ) Κ.Υ.Α με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό Δίκαιο η οδηγία 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 ης Δεκεμβρίου 1980 αντικαθίσταται ως εξής :

"Συμμόρφωση προς τις διατάξεις 80/1268/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 ης Δεκεμβρίου 1980 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών -μελών σχετικά με το εκπεμπόμενο

Αριθμό 20091 / 1315

Διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14 ης Ιουνίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε με τον Ν. 2094 / 92 (Α΄182 ) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α΄34 ) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο , στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 ( Α΄101 )

3.Της Κοινής Απόφασης με αριθμό ΟΙΚ. 47271/3950/21.12.1992 (Β΄764 / 31.12.1192 ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών , που αφορά συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ σχετικά με την έκδοση έγκρισης τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους

4.Της κοινής απόφασης με αριθμό 21090 /1874 /3.6.1993 (Β΄428 / 14.6.1993 ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών που αφορά συμμόρφωση της Οδηγίας 92/61/ΕΟΚ σχετικά με την έκδοση έγκρισης τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα.

5.Την αριθμό 414/1.11.93 (Β΄838 ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6.Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558 / 85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄137 ) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 92 ( Α΄154 ) αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93 /32/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14 ης Ιουνίου 1993 , σχετικά με την διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα , που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 188/29.7.93 ( σελ. 28 έως και 31 ) ,και εφαρμόζεται για την διάταξη συγκράτησης των επιβατών όλων των τύπων δικύκλων οχημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του κεφαλαίου Ι της Κ.Υ.Α. 21090 / 1874 / 3.6.1993 (Β΄428 / 14.6.1993 ) με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61/ΕΟΚ που αφορά έγκριση τύπου δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα.

 

Άρθρο 2

 

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών ενός τύπου δικύκλου οχήματος με κινητήρα , καθώς και οι προϋποθέσεις για ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων , είναι εκείνες που ορίζει η Κ.Υ.Α 21090/1874/3.6.93 9Β΄428/14.6.93 ) με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61/ΕΟΚ που αφορά έγκριση τύπου δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα , στα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα .

 

Άρθρο 3

 

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 47271/3950/21.12.92 (Β΄764/31.12.92 ) , που αναφέρεται στην έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

 

Από την 14 Δεκεμβρίου 1994 οι αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών δεν μπορούν να απαγορεύουν , για λόγους που αφορούν την διάταξη συγκράτησης των επιβατών , την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση , κατά τα λοιπά εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης από τις 14 Ιουνίου 1995.

Άρθρο 5

 

Ακολουθούν παράρτημα μετά δύο παραρτημάτων (Προσάρτημα 1 και Προσάρτημα 2 ) σαν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 7

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.