ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 392

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Μαϊου 1997

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. 8529/623

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1.Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) 'περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας'.

2.Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/92) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη"

3.Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (101/A/90).

4.Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154).

5.Της 566/26.9.96 (ΦΕΚ 910/Β/1.10.96) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6.Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών. που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/96 (ΦΕΚ 122/Β/5/3/1996) συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

7.Του Π.Δ 1382/1981 (ΦΕΚ 345/Α/31.12.1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμ. 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Σεπτεμβρίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα" όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΚΥΑ 39162/4597/1991 (ΦΕΚ 958/Β/22.11.1991) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

8.Του ΠΔ 434/1983 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.1983) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 74/297/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 4ης Ιουνίου 1974 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (συμπεριφορά του συστήματος οδήγησης σε περίπτωση προσκρούσεως)" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α 35730/3054/1992 (ΦΕΚ 621/Β/15.10.1992 "Συμπεριφορά του συστήματος οδηγήσεως σε περίπτωση πρόσκρουσης, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/662/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 1991.

9.Οτι γίνεται παραπομπή στον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών των Η.Π.Α (United States of America Code of Federal Regulations, Title 49, Chapter V, Part572) αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα τεύχη με αριθμούς L 18/21.1.1997 σελ. 7 ως 50 και L 83/25.3.1997 σελ. 23 (διορθωτικό).

 

 

Άρθρο 2

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ο όρος "όχημα" έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 431/83 που εκθόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.

 

 

Άρθρο 3

 

1.Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται για λόγους προστασίας των επιβαινόντων σε περίπτωση μετωπικής κρούσης.

-        να αρνούνται για τύπο οχήματος με κινητήρα τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου ή

-        να απαγορεύουν την εγγραφή, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχήματος, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2.Από 1ης Οκτωβρίου 1998, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν επιτρέπεται πλέον να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε

- αρνούνται εθνική έγκριση τύπου για ένα όχημα, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε τύπους οχημάτων εγκριθέντων πριν από την 1η Οκτωβρίου 1998, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 434/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 74/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και στις επελθούσες επεκτάσεις της έγκρισης.

4. Τα οχήματα που εγκρίνονται με βάση την παρούσα απόφαση τεκμαίρονται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου 5.1 του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 434/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 74/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε.

5. Από την 1η Οκτωβρίου 2003, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-         θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα βάσει του ΠΔ 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 του εν λόγω διατάγματος όπως τροποποιήθηκε και

-         αρνούνται τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε υπηρεσία καινούργιων οχημάτων τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει του ΠΔ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, εφόσον δεν τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένων των σημείων 3.2.1.2 και 3.2.1.3 του Παραρτήματος ΙΙ.

 

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ