ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤHΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 575

25 Ιουλίου 1991

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. 81400/860

Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από βενζινοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 15 παρ. 3 και 84 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977).

β. Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983, "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ." (ΦΕΚ 70/Α/1984) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α/101).

γ. Των άρθρων 8 παρ. 2β, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α/1983), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 98 του Ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101/Α).

δ. Του Ν. 1515/85 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας" (ΦΕΚ 18/Α/85) και του Ν. 1561/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 148/Α/85) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3 και 12 και των άρθρων 13, των νόμων αυτών, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του Ν. 1650/1986.

ε. Του Π.Δ. 431/83 (Α/180).

στ. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ 1230/13.1.91 "Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.90 Απόφαση του Πρωθυπουργού" (Β 10), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2β του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η συμμόρφωση προς τις οδηγίες 88/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαικών Κοινοτήτων για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από τους κινητήρες οχημάτων", που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.L. 36/88 σελ. 32)

- 88/436/ΕΟΚ "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ...." που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.L. 214/88 σελ. 1.

- 89/458/ΕΟΚ "για την τροποποίηση που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.L. 226/89 σελ. 1

- 89/491/ΕΟΚ "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών 70/157, 70/220, 72/245, 72/306, 80/1268, 80/1269 ..." που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.L. 238/89 σελ. 43.

- 87/358/ΕΟΚ "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156...." που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.L. 192/87 σελ. 51.

- 87/403/ΕΟΚ "για την συμπλήρωση του παραρτήματος Ι...." που δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.L. 220/87 σελ. 44.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Ως όχημα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα με ηλεκτρική ανάφλεξη ή με κινητήρα με ανάφλεξη διά συμπιέσεως που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, μετά ή άνευ αμαξώματος, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τουλάχιστον 400 KG και μεγίστη ταχύτητα εκ κατασκευής ίση με ή μεγαλύτερη από 50 ΚΜ/Η, εξαιρέσει των ελκυστήρων και γεωργικών μηχανών, καθώς επίσης και των μηχανημάτων δημοσίων έργων.

 

 

 

Άρθρο 3

Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα

Εγκρίσεις τύπου. Άδειες κυκλοφορίας

 

1. Η αρμόδια Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Από την 1η Ιουλίου 1988, δεν μπορούν, για λόγους που αναφέρονται στη ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα αέρια που προέρχονται από τον κινητήρα, ή για λόγους που αναφέρονται στις απαιτήσεις του κινητήρα όσον αφορά τα καύσιμα:

- ούτε να αρνούνται, για έναν τύπο οχήματος με κινητήρα, την έγκριση ΕΟΚ, ή τη χορήγηση του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983.

- ούτε να απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων, εάν οι εκπομπές αερίων ρύπων αυτού του τύπου οχήματος με κινητήρα, ή αυτών των οχημάτων, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις του κινητήρα όσον αφορά τα καύσιμα ανταποκρίνονται στις διατάξεις των παραρτημάτων της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

γ. Από 1ης Ιανουαρίου 1990 δεν μπορούν, για λόγους σχετικούς με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από εκπομπές κινητήρων κυβισμού μικρότερου των 1400 CMB:

- ούτε να αρνηθούν την έγκριση τύπου ΕΟΚ, την έκδοση του εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα.

- ούτε να απαγορεύουν να τεθούν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία οχήματα, στις περιπτώσεις όπου οι εκπομπές αυτού του τύπου οχημάτων με κινητήρα, ή αυτών των οχημάτων πληρούν τις απαιτήσεις της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.

2. Η αρμόδια Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Από την 1η Οκτωβρίου 1988 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων με κυβισμό μεγαλύτερο των 2000 CMB, από την 1η Οκτωβρίου 1990 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων με κυβισμό μικρότερο των 1400 CMB, από την 1η Οκτωβρίου 1991 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων κυβισμού μεταξύ 1400 CMB και 2000 CMB και από την 1η Οκτωβρίου 1994 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων ίδιου κυβισμού που είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση με άμεση έγχυση καυσίμων:

- δεν μπορούν πλέον να χορηγούν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 για έναν τύπο οχήματος με κινητήρα.

- μπορούν να αρνούνται την εθνικής ισχύος έγκριση τύπου οχήματος με κινητήρα, του οποίου οι εκπομπές αερίων ρύπων δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

β. Από την 1η Οκτωβρίου 1989:

- Δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 για τύπους οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως.

- μπορούν να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για τύπους οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως, εφόσον οι εκπομπές ρυπογόνων σωματιδίων των εν λόγω τύπων οχημάτων δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις των παραρτημάτων της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

Πάντως, όσον αφορά τους τύπους οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη διά συμπιέσεως και με σύστημα αμέσου εγχύσεως καυσίμου, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την 1η Οκτωβρίου 1994.

γ. Από 1ης Ιουλίου 1992, όσον αφορά τους τύπους των οχημάτων που φέρουν κινητήρα κυβισμού μικρότερου των 1400 CMB:

- δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα.

- θα αρνούνται την εθνική έγκριση για έναν τύπο οχήματος με κινητήρα οι εκπομπές του οποίου δεν είναι σύμφωνες με τα παραρτήματα της Υ.Α. 12634/84, όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

3. Η αρμόδια Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Από την 1η Οκτωβρίου 1989 όσον αφορά τα οχήματα με κυβισμό μεγαλύτερο των 2000 CMB,

από την 1η Οκτωβρίου 1991 όσον αφορά τα οχήματα με κυβισμό μικρότερο των 1400 CMB,

από την 1η Οκτωβρίου 1993 όσον αφορά τα οχήματα κυβισμού μεταξύ 1400 CMB και 2000 CMB και από την 1η Οκτωβρίου 1996 για τα οχήματα ίδιου κυβισμού που είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση τύπου άμεσης έγχυσης μπορούν να απαγορεύουν την αρχική θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων των οποίων η εκπομπή αερίων ρύπων και οι απαιτήσεις του κινητήρα όσον αφορά τα καύσιμα δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα της Υ.Α. 12651/1984 και όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

β. Από την 1η Οκτωβρίου 1990:

απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη διά συμπιέσεως, οι εκπομπές ρυπογόνων σωματιδίων των οποίων δεν ικανοποιούν τα οριζόμενα στα συμπληρωματικά παραρτήματα της Υ.Α. 12651/1984 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

Πάντως, όσον αφορά τα οχήματα με κινητήρα με ανάφλεξη διά συμπιέσεως και με σύστημα αμέσου εγχύσεως καυσίμου, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την 1η Οκτωβρίου 1996.

γ. Από 31ης Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τα οχήματα που φέρουν κινητήρα κυβισμού κάτω των 1400 CMB, απαγορεύουν να τίθενται σε κυκλοφορία οχήματα οι εκπομπές των οποίων δεν είναι σύμφωνες με τα παραρτήματα της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

 

 

Άρθρο 4

Απαιτήσεις κινητήρα σε καύσιμα

Εγκρίσεις τύπου. Άδειες κυκλοφορίας

 

Η αρμόδια Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Αρνούνται την εθνική έγκριση, την έγκριση ΕΟΚ ή το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 ενός τύπου οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, οι απαιτήσεις του οποίου στα καύσιμα δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις των παραρτημάτων της Υ.Α. 12651/1984 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

- από 1ης Οκτωβρίου 1988, για τους τύπους οχημάτων με κυβισμό μεγαλύτερο από 2000 CMB, εκτός από τα οχήματα που ορίζονται στο σημείο 8.11.

- από 1ης Οκτωβρίου 1989, για τους άλλους τύπους.

β. Από 1ης Οκτωβρίου 1990, απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης των οποίων οι απαιτήσεις του κινητήρα όσον αφορά τα καύσιμα δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα Υ.Α. 12651/1984 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση, εκτός εάν ο κατσκευαστής παρουσιάσει πιστοποιητικό, το οποίο δέχεται η τεχνική υπηρεσία που εξέδωσε την αρχική έγκριση για τις εκπομπές, το οποίο να διευκρινίζει ότι η προσαρμογή των οχημάτων στις νέες απαιτήσεις στον τομέα των καυσίμων απαιτεί μείζονες τεχνικές αλλαγές και συγκεκριμένα: την αλλαγή της τεχνικής περιγραφής, των υλικών των εδράνων των βαλβίδων εισαγωγής ή εξαγωγής ή τη μείωση του λόγου συμπίεσης, ή την αύξηση του κυβισμού του κινητήρα ώστε να αναπληρωθεί η απώλεια ισχύος στην περίπτωση αυτή, η απαγόρευση δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3α.

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις

 

Η αρμόδια αρχή που προέβη στην έγκριση λαμβάνει μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να ενημερώνεται για κάθε τροποποίηση ενός εκ των στοιχείων ή ενός εκ των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 2.1. Οι αρμόδιες αυτές αρχές εκτιμούν αν νέες δοκιμές πρέπει να πραγματοποιηθούν επί του τροποποιημένου προτύπου και να συνταχθεί ένα νέο πρακτικό. Σε περίπτωση που προκύπτει από τις δοκιμές ότι οι προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας δεν έχεουν τηρηθεί, η τροποποίηση δεν επιτρέπεται.

 

 

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις. Ισχύς

 

1. Από της ισχύος της παρούσης απόφασης καταργείται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αριθμ. 12651/84 (ΦΕΚ 679/Β/20.9.84).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ