ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤHΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 574

25 Ιουλίου 1991

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 81160/861

Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από ντηζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου 3ης Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 15 παρ. 3 και 84 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977).

β. Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1388/1982, "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ." (ΦΕΚ 70/Α/1984) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α'/101).

γ. Των άρθρων 8 παρ. 2β, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α/1983), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 98 του Ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101/Α).

δ. Του Ν. 1515/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας" (ΦΕΚ 18/Α/85) και του Ν. 1561/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 148/Α/85) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3 και 12 και των άρθρων 13 των νόμων αυτών, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του Ν. 1650/86.

ε. Της 13736/1985 (ΦΕΚ 304/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Συγκοινωνιών.

στ. Του Π.Δ. 431/1983 (Α/180).

ζ. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ 1250/15.1.91 "Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.90 Απόφαση του Πρωθυπουργού" (Β/10), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2β του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η συμμόρφωση προς την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκενβρίου 1987 των Ευρωπαικών Κοινοτήτων "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-Μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντηζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα", που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (E.E.L.36 σελ. 33/5.2.1988).

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης

- "όχημα" σημαίνει κάθε όχημα με κινητήρα ντίζελ προοριζόμενο να κυκλοφορεί στο δρόμο, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 ΚΜ/Η, εξαιρουμένων των οχημάτων Μ1, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 0.4 του Π.Δ. 431/1983, ολικής μάζας το πολύ 3,5 τόνων και των οχημάτων που κινούνται σε σιδηροτροχιές των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων και των οχημάτων δημοσίων έργων.

- "τύπος ντηζελοκινητήρα" σημαίνει κάθε κινητήρας ντίζελ για τον οποίο μπορεί να χορηγείται έγκριση τύπου μηχανισμού ή τμήματος που συνιστά τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 12 του Π.Δ. 431/1983.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 3

Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα

Εγκρίσεις τύπου. Άδειες κυκλοφορίας

 

1. Από 1ης Ιουλίου 1988, αρμόδια αρχή δεν μπορεί, για λόγους σχετιζόμενους με τους αέριους ρύπους που εκπέμπονται από κινητήρα:

- ούτε να αρνείται τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή την έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 10 παράγραφος 1 του Π.Δ. 431/1983 ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για ένα τύπο οχήματος κινούμενου με κινητήρα.

- ούτε να απαγορεύει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρησιμοποίηση τέτοιων οχημάτων,ή

- ούτε να αρνείται τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για έναν τύπο ντιζελοκινητήρα ή

- ούτε να απαγορεύει την πώληση ή χρησιμοποίηση νέων ντιζελοκινητήρων, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης.

2. Από 1ης Οκτωβρίου 1990 οι αρμόδιες αρχές αρνούνται για λόγους σχετιζόμενους με τους αέριους ρύπους που εκπέμπονται από κινητήρα:

- τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για τύπο οχήματος που κινείται από ντιζελοκινητήρα, ή

- τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για τύπο ντιζελοκινητήρα

- εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

3. Από 1ης Οκτωβρίου 1990 για την εισαγωγή και από την έναρξη ισχύος της παρούσης για τις άλλες περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν για λόγους σχετιζόμενους με τους αέριους ρύπους που εκπίπτονται από κινητήρα:

- την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την εισαγωγή, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρησιμοποίηση νέων οχημάτων που κινούνται από ντιζελοκινητήρα, ή

- την εισαγωγή, την πώληση και τη χρησιμοποίηση νέων ντιζελοκινητήρων, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις

 

Η Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για ένα τύπο ντιζελοκινητήρα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ενημέρωσή της σχετικά με κάθε τροποποίηση στοιχείου ή χαρακτηριστικού αναφερόμενου στο παράρτημα Ι σηεμίο 2.3.

Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν αν πρέπει να εκτελεστούν νέες δοκιμές στον τροποποιημένο κινητήρα και να συνταχθεί νέα έκθεση.

Εάν από τις δοκιμές προκύψει ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η τροποποίηση δεν εγκρίνεται.

2. Η Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τον ντιζελοκινητήρα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η ενημέρωσή της σχετικά με κάθε τροποποίηση αυτού του τύπου οχήματος, όσον αφορά τον κινητήρα του. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν αν, ύστερα από μια τροποποίηση, πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται από το Π.Δ. 431/83 και ιδίως από το άρθρο του 5.

 

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις-Παραρτήματα

 

1. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται με τη διαδικασία του Π.Δ. 431/1983.

2. Τα Παραρτήματα I-VIII της οδηγίας 86/77/ΕΟΚ προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.