ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤHΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου194

21 Μαρτίου 1995

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. ΟΙΚΟΘ. 6765/511

Τροποποίηση της ΚΥΑ 28433/2448/2.7.92 (Β 542) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 33976/3189/7.10.93 (Β' 822) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/12/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 15 και 84 παρ. 2 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α' 182) "Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

4. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών, που αφορούν, στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (Β' 764), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 38888/3374/93 (Β' 951) σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/81/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29ης Σεπτεμβρίου 1993.

5. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137).

6. Την 32948/329/13.10.94 (Β' 782) Κοινή Απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/12/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 100/19.4.94 σελ. 42-52.

Η παρούσα απόφαση τροποποιεί το παράρτημα Ι της με αριθμό ΚΥΑ 33976/3189/7.10.93 (Β' 822) "Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.92 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 542/Β) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993".

 

Άρθρο 2

 

1. Από την 23η Οκτωβρίου 1994, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 28433/2448/92, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 33976/3189/93 και όπως τροποποιείται τώρα από την παρούσα απόφαση για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΚΥΑ 47271/3950/21.12.92 (Β' 764) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38888/3374/93 (Β' 951).

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1996, οι αρμόδιες υπηρεσίες τιυ Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγούν πλέον για τύπο οχήματος:

- την έγκριση τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ΚΥΑ 47271/3950/21.12.92, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38888/3374/93 ή

- την εθνική έγκριση τύπου, εκτός αν γίνεται χρήση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της ΚΥΑ 47271/3950/92, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38888/3374/93, για λόγους συνδεόμενους με την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από εκπομπές, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 33976/3181/93, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από 1ης Ιανουαρίου 1997, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- πρέπει να θεωρούν άκυρα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (πιστότητας) που συνοδεύουν οχήματα που πρωτοεισέρχονται σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 47271/3950/21.12.92 για τους σκοπούς του άρθρου 7 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38888/3374/93.

- πρέπει να αρνούνται τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας, πώληση και θέση σε κυκλοφορία οχημάτων που πρωτοεισέρχονται σε κυκλοφορία, τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης (πιστότητας) σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 47271/3950/92, εκτός αν γίνεται χρήση των διατάξεων του άρθρου 8 παραγρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38888/3374/93, για λόγους συνδεόμενους με την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από εκπομπές, εφόσον τα οχήματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 33976/3189/93, όπως αυτή τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

 

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να θεσπίσει φορολογικά κίνητρα μόνο για οχήματα με κινητήρα που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαικής Κοινότητας, και επιπροσθέτως πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα οχήματα που πρωτοεισέρχονται σε κυκλοφορία τα οποία διατίθενται προς πώληση στην ελληνική αγορά και τα οποία πληρούν εκ των προτέρων τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 28433/2448/2.7.92 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 33976/3189/93 καθώς και με την παρούσα απόφαση.

- Παύουν να ισχύουν κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγρ. 3 της παρούσας για την υποχρεωτική έναρξη ισχύος των τιμών εκπομπών για τα οχήματα με κινητήρα που πρωτοεισέρχονται σε κυκλοφορία.

- Πρέπει να αφορούν ποσό, για κάθε τύπο οχήματος, ουσιωδώς χαμηλότερο από το πραγματικό κόστος του εξοπλισμού που προστίθεται στο όχημα προκειμένου, αυτό να ανταποκρίνεται στις τιμές εκπομπών που έχουν καθορισθεί, καθώς και της τοποθέτησης του εξοπλισμού στο όχημα.

 

Άρθρο 4

 

Το παράρτημα Ι της ΚΥΑ 28433/2448/2.7.92, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 33976/3189/93, τροποποιείται με το παράρτημα της παρούσας απόφασης ως ακολούθως:

Άρθρο 5

 

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΧΩΡΟΤ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ