ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1350

7 Νοεμβρίου 2000

 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 64834/5491

Προσαρμογή της Ελληνικής Νcμοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96;35 Ε.Κ. του Συμβουλίου της 3.6.1996 "σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματι­κή κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικινδύνων εμπο­ρευμάτων" και της Οδηγίας 2000/18,~ΕΚ της 17.4.2000 "για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας".

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

'Εχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 & 3 του Ν.


1338!1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α-34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 9Α" 70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (Α" 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11 του Ν. 2801/2000 (Α"' 46) "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 "Κυ­βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α" 137), όπως συμπλη­ρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α" 154) και αντι­καταστάθηκε από το άρθρο 1, παραγρ. 2α του Ν. 24691 1997 (Α' 38).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από­φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη­γίας 96/35/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση, συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικιν­δύνων εμπορευμάτων (ΕΕL 145110/19.6.1996) και προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000ί 18 ΕΚ της 17.4.2000 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξε­τάσεις των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας (ΕΕL 118!41,19.5.2000).

"Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες πε­ριλαμβάνουν οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή ενέργειες φορτοεκφόρτω­σης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές, θα πρέπει να ορίσουν, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, έναν ή περισσότερους "συμβού­λους ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά­των", επιφορτισμένους με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές για το κοινό. τα αγαθά ή το περιβάλλον.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται ως:

α) "επιχείρηση": κάθε φυσικό πρόσωπο, ή νομικό πρό­σωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κερδο­σκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και κάθε δημόσιος ορ­γανισμός είτε έχει νομική προσωπικότητα είτε εξαρτά­ται από αρχή διαθέτουσα νομική προσωπικότητα, που προ­βαίνει στη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων. '

β) "σύμβουλος ασφαλείας για την μεταφορά επικίνδυ­νων εμπορευμάτων" ονομαζόμενος στο εξής "σύμβουλος" κάθε πρόσωπο προοριζόμενο από τον προϊστάμενο της επι­χείρησης για την εκτέλεση των αποστολών και καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 4, το οποίο κατέχει το πιστοποιη­τικό κατάρτισης που προβλέπεται στο άρθρο 5.

γ) "επικίνδυνα εμπορεύματα": τα εμπορεύματα που ορί­ζονται ως επικίνδυνα στα παράρτημα Α του Π.Δ. 104,/99 (Α 113) και του άρθρου 2 της οδηγίας 96/49 Ε.Ε της 23.7.96 (L 235/25/17.9.96), σχετικά με την προσέγγιση των νομοθε­σιών των κρατών μελών για την οδική μεταφορά επικίνδυ­νων εμπορευμάτων.

δ) "σχετικές δραστηριότητες": η οδική, σιδηροδρομική ιj πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός των εθνικών πλωτών οδών που δεν συνδέονται με τις πλω­τές οδούς των άλλων κρατών μελών, ή οι ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με αυτές τις μεταφορές.

ε) "εξετάσεις", οι εξετάσεις που προβλέπονται στο άρ­θρο 7 της παρούσας απόφασης.

στ) "εξεταστικός οργανισμός", κάθε όργανο που ορίζε­ται από τα συναρμόδια Υπουργεία για τη διενέργεια των εξετάσεων.

ζ) "πιστοποιητικό ΕΚ", το πιστοποιητικό το οποίο καταρ­τίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Πα­ράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

 

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις επιχειρή­σεις:

α) των οποίων οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν με­ταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιού­νται με μεταφορικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων ή υπ' ευ­θύνη των τελευταίων ή

β) των οποίων οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν περιο­ρισμένες ποσότητες, σε κάθε ενότητα μεταφοράς, κάτω από τα όρια που καθορίζονται στις ενδείξεις περιθωρίου 10010 και 10011 του παραρτήματος Β του Π.Δ.104/99 (Α" 113).

γ) οι οποίες δεν εκτελούν μεταφορές επικινδύνων εμπο­ρευμάτων, ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα, ή ενέρ­γειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές, αλλά εκτελούν περιστασιακά εθνικές μεταφο­ρές εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές και παρουσιάζουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου ή ρύπανσης.

 

Άρθρο 4

Ρόλος και διορισμός του συμβούλου

 

1. Ο σύμβουλος, υπό την ευθύνη του προϊσταμένου της επιχείρησης, έχει ως κύρια αποστολή να αναζητεί κάθε μέ­σο και να προωθεί κάθε ενέργεια, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να διευκολύνει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών τηρουμένων των ισχυουσών ρυθμίσεων και υπό βέλτιστες συνθήκες ασφα­λείας. Τα καθήκοντά του, προσαρμοσμένα στις δραστη­ριότητες της επιχείρησης, ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Τα καθήκοντα του συμβούλου μπορούν να εκτελούνται και από τον προϊστάμενο της επιχείρησης ή από πρόσωπο που ασκεί άλλα καθήκοντα εντός της επιχείρησης ή από πρόσωπο το οποίο δεν ανήκει στην τελευταία, εφόσον το συγκεκριμένο άτομο κατέχει αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, είναι σε Θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του συμβούλου και να εφαρμόσει κάθε άλλη λε­πτομέρεια της παρούσας απόφασης.

3. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί την ταυ­τότητα του συμβούλου της στη Διεύθυνση Οδικής Ασφά­λειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μετα­φορών και Επικοινωνιών και στην οικεία Αστυνομική Αρχή της περιοχής.

 

Άρθρο 5

Πιστοποιητικό κατάρτισης

 

1. Ο σύμβουλος πρέπει να κατέχει "πιστοποιητικό επαγγελ­ματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων", κοινοτικού τύπου το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται "πιστοποιητικό", που ισχύει για τον ή τους σχετικούς τρόπους μεταφοράς και εκδίδεται από την αρ­μόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νο­μαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ο ενδια­φερόμενος έχει την μόνιμη κατοικία του.


2. Για την απόκτηση πιστοποιητικού, ο υποψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων ειδικής κατάρτισης και να επιτύχει σε εξετάσεις που διεξάγονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης από το ΥΜΕ ή τους εξεταστικούς Οργανισμούς του άρθρου 8.

3. Κύριος στόχος της κατάρτισης είναι να αποκτήσει ο υποψήφιος επαρκή ενημέρωση για τους κινδύνους που ενέχουν οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και να γνωρίσει επαρκώς τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοι­κητικές διατάξεις σχετικά με τους τρόπους μεταφοράς και τα καθήκοντα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. Η ειδική αυτή κατάρτισα πcρέχε­τηι από το ΥΜΕ ή από σχολές των ΑΕΙ, που Θα ορισθούν από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή φακέλου με έγγραφα στοιχεία που θα αναλύουν και Θα τεκμηριώνουν τον τρόπο και τις δυνατότητες παροχής της σχετικής κα­τάρτισης.

4. Το πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπό­δειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ και αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενωσης.

5. Οι αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγούν το πιο πάνω πιστοποιητικό σε άτο­μα που συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας Γν1η­χανολόγου ή Χημικού Μηχανικού.

β) Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήμα­τος κατηγορίας Β.

γ) "Έχουν παρακολουθήσει τον αναγκαίο κύκλο μαθημά­των ειδικής κατάρτισης.

δ) Επέτυχαν στις εξετάσεις που αναφέρονται στο άρ6ρο 7 της παρούσης.

6. Κάθε αίτηση για έκδοση, ανανέωσα, ή χορήγηση αντι­γράφου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέ­πει να συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου με αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του λογαριασμού 541077, που τηρεί το ΥΠΜΕ στην υπόψη Τράπεζα. Το ύψος του παραβόλου καθορίζεται στις 18.000 δραχμές.

 

Άρθρο 6

Ισχύς του πιστοποιητικού

 

Το "πιστοποιητικό" έχει διάρκεια ισχύος πέντε ετών.

Η ισχύς του ανανεώνεται αυτομάτως για πενταετείς πε­ριόδους αν ο κάτοχος κατά το τελευταίο έτος πριν τη λήξη του παρακολουθήσει μαθήματα συμπληρωματικής κατάρ­τισης κατά τα οριζόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 και επιτύχει σε εξετάσεις που διενεργούνται από τους ορι­ζόμενους στο άρθρο 8 φορείς.

 

Άρθρο 7

Εξετάσεις

 

1. Το Υπ.Μ.Ε. ή ο εξεταστικός οργανισμός, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 8, διοργα­νώνουV.γραπτές υποχρεωτικές εξετάσεις, τις οποίες δύ­νανται να συμπληρώνουν με προφορικές εξετάσεις, προ­κειμένου να εξακριβώσουν εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να ασκήσουν τα καθή­κοντα συμβούλου, ώστε να τους χορηγηθεί πιστοποιητι­κό ΕΚ.

2. Οι υποχρεωτικές εξετάσεις συνίστανται σε γραπτή δο­κιμασία προσαρμοσμένη στο είδος ή τα είδη μεταφορών για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό.

3. α) Στον υποψήφιο υποβάλλεται ερωτηματολόγιο απο­τελούμενο τουλάχιστον από είκοσι ερωτήσεις ανάπτυξης

που αφορούν τουλάχιστον τη Θέματα που ορίζονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Ωστόσο είναι δυνατή η χρήση ερωτήσεων πολλαπλών επι­λογών. Σ'αυτή την περίπτωση, δύο ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών υπολογίζονται ως μία ερώτηση ανάπτυξης.

Μεταξύ των Θεμάτων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή, κατάλ­ληλη για το συγκεκριμένο είδος μεταφοράς, πρέπει να δί­δεται στα ακόλουθα σημεία

1. γενικά μέτρα πρόληψης και ασφάλειας,

2. ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων,

3. γενικοί όροι συσκευασίας, συμπεριλημβανομένων των δεξαμενών, των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και των συρμών-δεξαμενών,

4. ενδείξεις και ετικέτες μεταφοράς,

5. χειρισμός και στοιβησία,

6. επαγγελματική κατάρτισα του πληρώματος,

7. έγγραφα πορείας και πιστοποιητικά μεταφοράς,

8. οδηγίες ασφάλειας,

9. προϋποθέσεις σχετικά με το υλικό μεταφοράς. Κατά τη βαθμολόγηση οι ερωτήσεις θεωρούνται ισοδύναμες. Ως επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που Θα συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 16 με άριστα το 20.

β) Οι υποψήφιοι πραγματοποιούν ανάλυση συγκεκριμένης περίπτωσης σχετικής με το παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, προκειμένου να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για την εκπλήρωση των κα9ηκόντων του συμβούλου.

γ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι προτίθενται vc εργασθούν για επιχειρήσεις εξειδικευμένες στη μεταφορά συγκεκριμέ­νων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων Θα εξετάζο­νται μόνο, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, στα Θέματα που συνδέονται με τη δρηστηριό­τητά τους.

Τέτοιες κατηγορίες εμπορευμάτων είναι οι ακόλουθες: 1. κλάση 1 (εκρηκτικά),

?. κλάση 2 (αέρια),

3. κλάση 7 (ραδιενεργό υλικό),

4. κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. 8 και 9 (στερεά και υγρά) και

5. UΝ 1202, 1203, 1223 (πετρελαιοειδή). Ο τίτλος του πι­στοποιητικού ΕΚ πρέπει να αναγράφει ρητώς ότι ισχύει μό­νον για κατηγορίες επικίνδυνων εμπορευμάτων που ανα­φέρονται στο στοιχείο

γ) και επί των οποίων έχει εξετασθεί ο σύμβουλος, κατά τους όρους των στοιχείων α) και β).

4. Το Υπ. Μ. Ε. ή ο εξεταστικός οργανισμός καταρτίζουν σταδιακώς ένα κατάλογο των ερωτήσεων που έχουν τεθεί στις εξετάσεις. Το ΥΠ.Μ.Ε. διαβιβάζει κατά τακτά διαστή­ματα στην επιτροπή τον κατάλογο αυτό.

 

Άρθρο 8

Κριτήρια επιλογής των εξεταστικών οργανισμών

 

1. Η διοργάνωση των εξετάσεων γίνεται από το ΥΜΕ ή από τους εξεταστικούς οργανισμούς βάσει των ακόλου­θων κριτηρίων.

α) αρμοδιότητα του εξεταστικού οργανισμού.

β) συγκεκριμένοι τρόποι διεξαγωγής των εξετάσεων τους οποίους προτείνει ο εξεταστικός οργανισμός.

γ) μέτρα που λαμβάνονται προς κατοχύρωση του αμερόληπτου των εξετάσεων και ­

δ) ανεξαρτησία του οργανισμού από παν φυσικό ή νομι­κό πρόσωπο το οποίο απασχολεί συμβούλους.

2. Ο εγκρινόμενος εξεταστικός οργανισμός ορίζεται εγ­γράφως με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής φακέλου με


στοιχεία από τα οποία Θα προκύπτει ότι πληρούν τις προϋ­ποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου.

 

Άρθρο 9

Αναφορά ατυχήματος

 

"Όταν κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή φορτοεκφόρτωσης που πραγματοποιεί η ενδιαφερόμενη επιχείρηση σημειώ­νεται ατύχημα επικίνδυνο για το κοινό, τα αγαθά ή το περιβάλλον, ο σύμβουλος αφού συγκεντρώσει όλες τις χρήσι­μες σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει αναφορά ατυχήμα­τος στη διεύθυνση της επιχείρησης, στη Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ΥΜΕ και στην αρμόδια τοπική Αστυνομική Αρχή.

Η αναφορά αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ανα­φορές που, ενδεχομένως, είναι υποχρεωμένη να συντάtει η διοίκηση της επιχείρησης σε εφαρμογή άλλων διατάξεων που προβλέπονται από τη διεθνή, κοινοτική ή εθνική νομο­θεσία.

 

Άρθρο 10

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν Θίγουν τις δια­τάξεις του Π.Δ. 17/96 (Α11), που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον τόπο εργασίας

 

 

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημέριδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 13 Οκτωβρίου 2000

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ