ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1523

27 Ιουλίου 1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθ. Φ2/ 64580/2288

Τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυ­μουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

'Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α.Της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 2696/1999 (Α' 47) που κύρωσε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

β.Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Ν.1338/1983 (Α' 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" , όπως τροποποιή­θηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 (Α' 70), του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Α' 101) .

γ.Του άρθρου 29Ατου Ν.1558/1985 (Α` 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α' 38).

2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογισμού. αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/96/ΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (τεύχος ΕΕ αρ. L 46 της 17.2.97 για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

 

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

 

1. Τα μηχανοκίνητα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στην Ελλάδα , καθώς και τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυ­μουλκούμενά τους, υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγ­χο σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και ιδίως με τα πα­ραρτήματα Ι και ΙΙ.

2. Οι κατηγορίες των οχημάτων που θα ελέγχονται, η συχνότητα του τεχνικού ελέγχου και τα σημεία που πρέ­πει να ελέγχονται περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης αυτής .

3.Για τα οχήματα που ταξινομούνται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα , η συχνότητα του ελέγχου ορίζεται σε 1,1,1,1,2,2 έτη αντίστοιχα με την κατηγορία του οχήματος όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας , με πρώτο τεχνικό έλεγχο αυτόν που διενεργείται πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 3

 

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων, που προβλέπει η πα­ρούσα απόφαση , διενεργείται από τις Υπηρεσίες ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας ή από δη­μόσιο οργανισμό στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό, ή από τα όργανα ή φορείς ιδιωτικής φύσεως, τους οποί­ους εξουσιοδοτεί, υποδεικνύει και εποπτεύει άμεσα το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Όταν οι φορείς αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τον τεχνικό έλεγχο, ασκούν συγχρόνως και δραστηριότητες επισκευής οχη­μάτων, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μερι­μνά ιδιαίτερα ώστε να προστατεύεται η αντικειμενικότητα και η υψηλή ποιότητα του ελέγχου.

 

Άρθρο 4

 

1. Το αποδεικτικό στοιχείο πιστοποίησης το οποίο έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και αποδεικνύει ότι ένα μηχανοκίνητο όχημα ή ρυμουλ­κούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που είναι εγγεγραμμένο στο εν λόγω κράτος μέλος, έχει υποβληθεί επιτυχώς σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα τουλάχιστον με τις διατάξεις της οδηγίας 96/96/ΕΚ, αναγνωρίζεται και έχει την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα που εκδίδονται στην Ελλάδα .

2. Για τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι οριακές τιμές του σημείου 8.2.2. του Παραρτήματος ΙΙ θα καθοριστούν από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών .

 

Άρθρο 5

Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις

 

1. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης οχήματα που ανήκουν στις 'Ένοπλες Δυνά­μεις, στις Δυνάμεις Δημοσίας Τάξεως και στο Πυροσβε­στικό Σώμα .

2. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών , μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, μπορεί να εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης ή να υπαγάγει σε ειδικές διατάξεις ορι­σμένα οχήματα που κυκλοφορούν ή χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και οχήματα τα οποία ου­δέποτε ή σπάνια χρησιμοποιούνται στο οδικό δίκτυο, συ­μπεριλαμβανομένων και των οχημάτων ιστορικού ενδια­φέροντος, που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1 η Ια­νουαρίου 1960, ή έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την κυκλοφορία .

3. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζει τα Ελληνικά πρότυπα ελέγχου για τα οχήματα που θεωρούνται ιστορικού ενδιαφέροντος , μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 6

 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, με μέτρα που λαμβάνει ο Υπουργός Μεταφορών και Επι­κοινωνιών είναι δυνατόν :

- να αναβάλλει την ημερομηνία του πρώτου υποχρεωτι­κού τεχνικού ελέγχου και να υποβάλλεται το όχημα σε τε­χνικό έλεγχο πριν από την ταξινόμησή του,

- να συντομεύει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί με­ταξύ δύο διαδοχικών υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων,

- να καθιστά υποχρεωτικό τον τεχνικό έλεγχο του προ­αιρετικού εξοπλισμού,

- να αυξάνει τον αριθμό των σημείων που πρέπει να ελέγχονται,

- να επεκτείνει την απαίτηση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων,

- να προδιαγράφει ειδικούς πρόσθετους έλεγχους ,

- να καθορίζει αυστηρότερες ελάχιστες τιμές απόδοσης για τα συστήματα πέδησης από εκείνες που περιλαμβά­νονται στο παράρτημα ΙΙ και να συμπεριλάβει έλεγχο των οχημάτων με υψηλότερα φορτία για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρότυπα αυτά δεν υπερβαίνουν εκείνα της αρχικής έγκρι­σης τύπου του οχήματος.

 

Άρθρο 7

 

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στην επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/96/ΕΚ , σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινή­των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους , που λει­τουργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με τα άρ­θρα 8 και 9 αυτής, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω­νιών.

 

Άρθρο 8

 

1. Από την έναρξη ιοχύος της παρούσας απόφασης κα­ταργείται το Π.Δ./49/1995 (Α' 37) "Τεχνικός Έλεγχος Οχη­μάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιη­θεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ , 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ" κα­θώς και το Π.Δ. 8/1997 (Α' 5) "Τροποποίηση του Π.Δ. 49/1995 σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/23/ΕΚ".

2. Οι παραπομπές στις καταργούμενες διατάξεις εκλαμβάνονται ως παραπομπές στη παρούσα απόφαση .

 

Άρθρο 9

 

Προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι και ΙI που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

 

Αρθρο 10

Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 1999

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ