ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 906

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 Ιουλίου 2000

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

Απόφαση υπ' αριθμ. 6317/224/21-7-2000

 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/98/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 18999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/79/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων μηχανοκινήτων οχημάτων σε περίπτωση μετωπικής κρούσης".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.      Των άρθρων 84 παρ. 2 και 88 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α΄ 136) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.      Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α΄136 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη'.

3.      Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1338/83 (Α΄34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α΄101).

4.      Του άρθρου 29Α΄του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του 2469/1997 (Α΄38).

5.      Της Κ.Υ.Α. 8529/623/97 (Β382) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊ8κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων οχημάτων με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Το γεγονός ότι από της απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/98 ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/79/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων μηχανοκινήτων οχημάτων σε περίπτωση μετωπικής κρούσης, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L9/13-01-2000, (σελίδες 14, 15, 16,17,18,19,20,21)

 

Άρθρο 2

Έγκριση τύπου- Ταξινόμηση

Οχημάτων-πεδίο εφαρμογής

 

1. Από την 1η Οκτωβρίου 2000, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν προβάλλοντας λόγους σχετικά με τις δοκιμές αξιολόγησης του αστραγάλου του ανδρεικέλου Hybrid III

-να αρνούνται για νέο τύπο οχήματος την έγκριση ΕΚ και οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

-να απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχήματος

εφόσον οι δοκιμές αξιολόγησης του αστραγάλου του ανδρεικέλου Hybrid III πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 8529/623/97 (Β 392), όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση

2. Από την 1 Απριλίου 2001 οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

-δεν χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ

για τύπου οχήματος, εάν δεν πληρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 8529/623/97 (Β392) όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

 

1.                  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης το κατωτέρω παράρτημα.

2.                  Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ