ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 131

5 Μαρτίου 1993

 

58882/1436//16.2.93

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαικού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποlησης στην Κοινότητα.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

'Εχοντας υπbψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 περίπτωση (δ) του νόμου 1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 1440/84 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύ­σεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρα­κος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 65 του νόμου 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α).

2. Την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Συ­γκοινωνιών 21221 /1.9.83 (ΦΕΚ 5508) "Κύρωση Ελληνι­κού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων".

3. Τις διατάξεις του νόμου 1504/30.11.84 "Κύρωση της διεθνούς σύμβασης τηλεπικοινωνιών (Ναϊρόμπι 1982) και των παραρτημάτων και πρωτοκόλλων" (ΦΕΚ 196Α).

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 1946/10.12.92 (ΦΕΚ 732Β) "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Με­ταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/92 (ΦΕΚ 154Α).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι­σμού.

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομlας 1935/3.12.92 (ΦΕΚ 1268) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας", αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η συμμόρφωση προς την οδηγία 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ­κών Κοινοτήτων σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊ­κού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίη­σης στην Κοινότητα (EEL 310/28/2.11.90).

'Αρθρο 2

Ως "πανευρωπαικό επίγειο δημόσιο σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης" νοείται δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεει­δοποίησης που βασίζεται αε χερσαία υποδομή στα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Οικονομικής Κοινότητας, σύμφωνα με κοινή προδιαγραφή που επιτρέπει στα άτομα τα οποία το επιθυμούν να στέλνουν ή/και να λαμβάνουν ειδοποιη­τικά ή/και αριθμητικά ή αλφαριθμητικά μηνύματα οπουδή­ποτε μέσα στο χώρο κάλυψης της υπηρεσίας στην Κοινό­τητα.

'Αρθρο 3

1. Σύμφωνα με τη σύσταση Τ/R 25-07 της ευρωπαϊκής διάσκεψης των οργανισμών ταχυδρομείων και τηλεπικοι­νωνιών (CEPT), ορίζονται κατά προτεραιότητα οι εξής τέσ­σερις δίαυλοι στη ζώνη συχνοτήτων 169,4-169,8 MHz:

169,6 ΜΗz - 169,65 ΜΗzz- 169,7 ΜΗz - 169,75 ΜΗz για την πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιο­τηλεειδοποίησης.

'Αρθρο 4

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1993

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ