ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 131

5 Μαρτίου 1993

 

Αριθ. 58881/1435/16.2.93

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/287/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη ζώνη συχνοτήτων που πρέπει να οριστεί για τη συντονισμένη εγκατάσταση ψηφιακών ευρωπαϊκών ασύρματων τηλεπικοινωνιών (DECT) στην Κοινότητα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

'Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 περίπτωση (δ) του νόμου 1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 1440/84 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).

2. Την απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Συγκοινωνιών 21221/1.9.83 (ΦΕΚ 550Β) "Κύρωση Ελληνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων".

3. Τις διατάξεις του νόμου 1504/30.11.84 "Κύρωση Ελληνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.. 3. Τις διατάξεις του νόμου 1504/30.11.84 "Κύρωση της διεθνούς σύμβασης τηλεπικοινωνιών (Ναϊρόμπι 1982) και των παραρτημάτων και πρωτοκόλλων" (ΦΕΚ 196Α).

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 1946/10.12.92 (ΦΕΚ 732Β) "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του νόμου 2081/92 (ΦΕΚ 154Α).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 1935/3.12.92 (ΦΕΚ 726Β) "Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η συμμόρφωση προς την οδηγία 91/287/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη ζώνη συχνοτήτων που πρέπει να οριστεί για τη συντονισμένη εγκατάσταση ψηφιακών ευρωπαϊκών ασύρματων τηλεπικοινωνιών (DECΤ) στην Κοινότητα (L 144/45/8.6.91).

 

Άρθρο 2

 

Ως "ψηφιακές ευρωπαϊκές ασύρματες τηλεπικοινωνίες (DECT)" νοείται η τεχνολογία που είναι σύμφωνη προς το ευρωπαϊκό πρότυπο τηλεπικοινωνιών (ETS) για τις ψηφιακές ασύρματες τηλεπικοινωνίες που αναφέρεται στη σύσταση 91/288/ΕΟΚ (EEL 144/47) και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, που χρησιμo­ποιούν άμεσα την τεχνολογία αυτή.

 

Άρθρο 3

 

1. Σύμφωνα με τη σύσταση Τ/R 22-02 της ευρωπαϊκής διάσκεψης των οργανισμών ταχυδρομείων και τηλεπικοι­νωνιών (CEPT), ορίζεται η ζώνη συχνοτήτων 1880-1900 MHz για τις ψηφιακές ευρωπαϊκές ασύρματες τηλεπικοινωνίες (DECΤ).

Σύμφωνα με τη σύσταση της CEPT, το σύστημα DECT θα έχει προτεραιότητα έναντι άλλων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη και θα προστατεύεται στη ζώνη αυτή.

 

'Αρθρο 4

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1993

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟVΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ