ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1987

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

Αριθ. 58090

Τροποποίηση του Π.Δ./τος 533/1983 "προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της υπ'αριθ. ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ηςΜαρτίου 1971 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στα κάτοπτρα οδήγησης των οχημάτων με κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 79/795/ΕΟΚ, της 20ης Ιουλίου 1979" σε συμμόρφωση με την οδηγία 85/795/ΕΟΚ, και 86/562.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 84 της παραγ. 2 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας".

β) Της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/84) "περί συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακός και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ".

γ) Της 20862/2.8.1985 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 481/Β/2.8..1985) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας", αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις:

 

Α) Της οδηγίας 85/205/ΕΟΚ, της 18ης Φεβρουαρίου 1985 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα κάτοπτρα οδήγησης των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΩΝ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Τεύχος L 90 της 29Μαρτίου 1985 σελίδα 1) και

Β) Της οδηγίας 86/562/ΕΟΚ, της 6ης Νοεμβρίου 1986, της Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα κάτοπτρα οδήγησης των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 327 της 22 Νοεμβρίου 1986 σελίδα 49).

 

Άρθρο 2

Το άρθρο 4 του Π.Δ. 533/1983 (ΦΕΚ 206/Α/83) αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

"1. Aπό την 1η Οκτωβρίου 1985 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί, για λόγους που αφορούν τα κάτοπτρα οδήγησης:

α) Να αρνηθεί για ένα τύπο οχήματος την έγκριση ΕΟΚ ή τη χορήγηση του δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 431/83 ή την έγκριση από εθνικής πλευράς.

β) να απαγορεύσει την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον τα κάτοπτρα οδήγησης αυτού του τύπου οχήματος ή αυτών των οχημάτων ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος.

γ) Να αρνηθεί για ένα τύπο κατόπτρου οδήγησης την επικύρωση ΕΟΚ ή την επικύρωση από εθνικής πλευράς, εφόσον τα κάτοπτρα οδήγησης ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος.

δ) Να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά κατόπτρων οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ, το οποίο χορηγείται βάσει των προδιαγραφών του παρόντος.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1986 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α) Δεν μπορεί να χορηγήσει το δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ. 431/83 για τύπο οχήματος του οχήματος του οποίου τα κάτοπτρα οδήγησης δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος.

β) Δεν μπορεί να χορηγήσει την επικύρωση ΕΟΚ για τύπο κατόπτρου οδήγησης, εφόσον αυτός δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παρόντος.

3. Ειδικά για την τελευταία πρόταση του σημείου 4.2 του συμπληρωματικού Παραρτήματος 2 του Παραρτήματος ΙΙ και το σημείο 1.3 του Παραρτήματος ΙΙΙ, αντί των αντιστοίχων ημερομηνιών 1η Οκτωβρίου 1985 της παραγράφου 1 και 1η Οκτωβρίου 1986 της παραγράφου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τίθεται η 31η Δεκεμβρίου 1986.

4. Απαγόρευση διάθεσης των κατόπτρων οδήγησης που φέρουν σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι δυνατή, μόνο όταν διαπιστωθεί συστηματική έλλειψη πιστότητας αυτών προς το πρωτότυπο που επικυρώθηκε. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αποφασίζει την απαγόρευση, ενημερώνει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το μέτρο που πήρε, αναφέροντας και τους λόγους που την οδήγησαν σ'αυτό.

5. Δεν υπάρχει πιστότητα με το επικυρωμένο πρωτότυπο κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν τηρούνται οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος".

 

Άρθρο 3

Το άρθρο 5 του Π.Δ. 533/1983 καταργείται

 

Άρθρο 4

Τα Παραρτήματα του άρθρου 9 του ΠΔ/τος 533/1983 αντικαθίσταται με τα ακόλουθα, προσαρτώμενα ως αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής, παραρτήματα της οδηγίας 85/205/ΕΟΚ όπως συμπληρώθηκαν με την οδηγία 86/562/ΕΟΚ, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:

 

Aρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 1987

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ