ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 415

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 Μαρτίου 2000

 

 

Αριθ. 5806/503

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/7/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 1999 "για την προ­σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 παρ. 2 του Κ.Ο. Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α' 57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/'1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθη­κε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558; 85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ.2α του Ν.2469/1997(Α' 38).

5. Της Κ.Υ.Α. 1979811745/1993 (Β' 406) "Αντικατάσταση των διατάξεων του Π.Δ. 1388/1981 (Α' 347) που αφορούν το σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92162/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Ιουλίου 1992" με την οποία αντικαταστάθηκε το Π.Δ. 1388/1981 (Α' 347) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/7/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 40/36 της 13-2-99

ΑΡΘΡΟ 2

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 19798/1745/1993 (Β' 406) "Αντικατάσταση των διατάξεων του Π.Δ. 1388/ 1981 (Α' 347) που αφορούν το σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Ιου­λίου 1992 με την οποία αντικαταστάθηκε το Π.Δ. 138811981 (Α' 347) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ αντικαθίστα­νται ως εξής.

"2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως "όχημα" νοείται οποιοδήποτε όχημα κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Π.Δ. 431/83 (Α' 160) που εκδόθηκε σε συμ­μόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως τροποποιή­θηκε από την ΚΥΑ 47271/3950/92(Β' 764) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/53/ΕΚ.

3. Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Από δημοσιεύσεως της παρούσας οι αρμόδιες Υπη­ρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν, για λόγους συνδεόμενους με το σύστημα διεύ­θυνσης:

- να απορρίπτουν, όσον αφορά τον τύπο ενός οχήμα­τος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου ή

οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- να απαγορεύουν την πώληση, ταξινόμηση, θέση σε λειτουργία οχημάτων, εφόσον τα οχήματα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του Π.Δ. 1388/ 1981 (Α' 347) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 19798/1745/ 1993 (Β' 406) "Αντικατάσταση των διατάξεων του Π.Δ. 1388/1981 (Α' 347) που αφορούν το σύστημα δι­εύθυνσης των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Ιου­λίου 1992" όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από 1ης Οκτωβρίου 2000, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ και

- μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για νέο τύπο οχήματος, προβάλλοντας λόγους συνδεόμενους με το σύστημα διεύθυνσης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 19798/1745/1993 (Β' 406). Αντικατάσταση των διατάξεων του Π.Δ. 1388/1981 (Α' 347) που αφορούν το σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Ιουλίου 1992." με την οποία αντικαταστάθηκε το Π.Δ. 1388/1981 (Α' 347) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από 1ης Οκτωβρίου 2001 οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων της κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2, Ν3 που είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό σύστημα διεύθυνσης μη σύμφωνο προς τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19798/1745/1993 (Β' 406) "Αντικατάσταση των διατάξεων του Π.Δ. 1388/1981 (Α' 347) που αφορούν το σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Ιουλίου 1992" με την οποία αντικαταστάθηκε το Π.Δ. 1388/ 1981 (Α' 347) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

 

 

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1999

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ