ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 155

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 Μαρτίου 1993

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 58000/121

Υποχρωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας στα οχήματα κάτω των 3,5 τόννων σε συμμόρφωση με τις δαιτάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου Υπουργών της Κοινότητας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 81 παρ. 16 & 26 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Νόμο 2094/92 (Α- 182).

β. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των ΕυρωπαΪκών Κοινοτήτων (Α- 160), όπως τροποποιήθκαν με τις διατάξεις του ΠΔ 391/1991 "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση τύπων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987" (Α -142), αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Σκοπός - Ορισμοί

1. Η απόφαση αυτή αποβλέπει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τις διατάξεις της οδη΄γιας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.12.1991. "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση της ζήνης ασφαλείας στα οχήματα κάτω των 3,5 τόννων" που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 373, σελίδες 26-28 της 31 Δεκεμβρίου 1991).

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για οχήματα με κινητήρα των κατά τα ΠΔ 431/1983 και 391/1991, κατηγοριών Μ1, Μ2 (εκτός από τα πίσω καθίσματα και εκρτός από τα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόννων και τα οχήματα που διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες θέσεις για όρθιους επιβάτες) και Ν1 (εκτός από τα πίσω καθίσματα) τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία επί οδών, έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων την ώρα, και τα εξής ειδικότερα χαρακτηριστικά:

-          Κατηγορία Μ1 (επιβατηγά), προορίζοντια για τη μεταφορά προσώπων και φέορυν κατ'ανώτατο όροιο, εκτός της θέσης του οδηγού, έως οκτώ θέσεις καθημένων.

-          Κατηγορία Μ2 (μικρά λεωφορεία), προορίζονται για τη μεταφορώ προσώπων και φέρουν εκτός της θέσεως του οδηγού περισσότερες των οκτώ θέσεων καθημένων και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μη υπερβαίνον ουε 5 τόννους.

-          Κατηγορία Ν1 (φορτηγά) προορίζοντια για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μη υπερβαίνον τους 3,5 τόννων.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως:

α) "Ζώνη ασφαλείας" ή "ζώνη" : Σύστημα ιμάντων με π΄΄ορπη κλεισίματος, μηχανισμούς ρύθμισης και εξαρτήματα στερέωσης, που μπορεί να αγκυρωθεί στο εσωτερικό ενός οχήματος με κινητήρα και σχεδιασμόν έτσι ώστε να μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμό του ατόμου που το χρησιμοποιεί σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομης επιβράδυνσης του οχήματος, περιορίζοντας τις δυνατότητας κίνησης του σώματός του. Το σύστημα αυτό ορίζεται κατά γενικό τρόπο ως "σύνολο" ο όρος αυτός περιλαμβάνει επίσης κάθε μηχανισμό απορρόφησης ενέργειας ή περιέλιξης της ζώνης.

β) "σύστημα συγκράτησης": σύστημα που προκείτει από το συνδυασμό ενός καθίσματος στερεωμένου με κατάλληλα μέσα στο σκελετό του οχήματος και μιας ζώνης ασφαλείας της οποίας τουλάχιστον ένα σημείο αγκύρωσης είναι στερεωμένο στο σκελετό του καθίσματος.

γ) "κάθισμα" : κατασκευή που αποτελεί ή όχι ενσωματωμένο τμήμα του σκελετού του οχήματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επένδυση της και η οποία εξασφαλίζει μια θέση "καθήμενου" για ένα ενήλικα. Ο όρος αυτός ισχύει τόσο για ένα ατομικό κάθισμα όσο και για το τνμήμα εμνός πάγκου που αντιστοιχεί σε μία θέση "καθημένου"

 

Αρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο οδηγός και οι επιβάτες των οχημάτων σε κυκλοφορία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 (φορούν ) τη ζώνη ασφαλείας ή συγκρατούναι από εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης, εφόσον τα καθίσματα που καταλαμβάνουν είναι κατάλληλα εξόπλισμένα. Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων πρέπει να χρησιμοποιούν κτά προτεραιότητα τα εξοπλισμένα καθίσματα.

Εντος αυτών των οχημάτων τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών και ύψους κάτω των 150 ΨΜ τα οποία καταλαμβάνουν τα καθίσματα που είναι εφοδιασμένα με ζώνες συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για το ύψος και το βάρος τους.

Τα προαναφερόμενα καθίσματα πρέπει να χρησιμοποιούντια κατά προτεραιότητα.

Η χρήση συστήματος συγκράτησης εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχ΄άλλου κράτου μέλους της ΕΟΚ επιτρέπεται.

 

Αρθρο 3

Οχήματα τρίτων χωρών

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επίσης στους οδηγόυς και τους επιβάτες οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φέρουν αριθμό κυκλοφορίας τρίτης χ΄ωρας.

 

Αρθρο 4

Απαλλαγές

Απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2

 

α) Τα άτομα στα οποία οι αρμόδιοες υγειονομικές αρχές έχουν χορηγήσει ιατρικό πιστοποιητικό απάλλαγής για σοβαρούς λόγους υγείας. Κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους αναγνωρίζεται. Το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει τη δια΄ρκεια ισχύος του και να επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί απο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις κάθε κράτους με΄λους. Πρέπει να φέρει το εικονιζόμενο σήμα :

 

β) Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ότων κυκλοφορούν εντός της περιμετρικής τους ζώνης.

 

γ) Εγκυες γυναίκες όταν είναι εφοδιασμένες με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που αναγράφει και την ημερομηνία λήξης.

 

δ) Ατόμα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μ.

 

ε) Οδηγοί οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις, όπως ταχυδρομικοί διανομείς υπάλληλοι τροφοδοσίας καταστημάτων κ.λ.π.

 

 

Αρθρο 5

 

Τελικές διατάξεις : Iσχύς

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθςί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 1993

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ