ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 370

---------------------------------------------------------------------------------------------------

13 Απριλίου 1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 5535/459

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/77/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές μηχανοκίνητων οχημάτων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α' 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

5. Της Κ.Υ.Α. 12651/1984 (Β' 679) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 20ης Μαίου 1970 "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα" όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 74/290/ΕΟΚ, 77/102/ΕΟΚ, 78/655/ΕΟΚ και 83/351/ΕΟΚ", όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/77/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές μηχανοκίνητων οχημάτων (EE L286 της 23/10/1998).

 

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 2 της ΚΥΑ 12651/1984 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, νοείται ως:

- "όχημα" οποιοδήποτε όχημα που ανταποκρίνεται στον ορισμό του Παραρτήματος ΙΙ, τμήμα Α, της ΚΥΑ 47271/3950/1992 (Β' 764),

- "είδος εξοπλισμού αυτοκίνησης με υγραέριο (LPG) ή φυσικό αέριο (ΝG) οποιοσδήποτε συνδυασμός κατασκευαστικών στοιχείων αυτοκίνησης με LPG ή ΝG αντίστοιχα, κατάλληλης σχεδίασης για τοποθέτηση σε έναν ή περισσότερους από τους δεδομένους τύπους μηχανοκίνητων οχημάτων που μπορεί να εγκριθεί ως χωριστή τεχνική μονάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, στοιχείο δ) της ΚΥΑ 47271/3950/1992.

- "καταλυτικός μετατροπέας αντικατάστασης" οποιοσδήποτε καταλυτικός μετατροπέας ή συνδυασμός καταλυτικών μετατροπέων που αποσκοπεί στην αντικατάσταση προηγούμενου καταλυτικού μετατροπέα οχήματος εγκεκριμένου σύμφωνα με την ΚΥΑ 47271/3950/1992, που μπορεί να εγκριθεί ως χωριστή τεχνική μονάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, στοιχείο δ) της ΚΥΑ 47271/3950/1992.".

 

 

Άρθρο 3

 

Τα παραρτήματα της ΚΥΑ 12651/1984, όπως ισχύει, τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

 

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τους νέους καταλυτικούς μετατροπείς αντικατάστασης που προορίζονται για εγκατάσταση σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση ΕΚ και τα οποία δεν διαθέτουν ενσωματωμένα διαγνωστικά συστήματα (OBD), η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν δύναται:

- να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 της ΚΥΑ 47271/3950/1992, ή

- να απαγορεύσει την πώληση ή την εγκατάστασή τους σε όχημα

εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12651/1984 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 7 παράγραφος 2 της ΚΥΑ 47271/3950/1992, από 1ης Οκτωβρίου 1999, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση υπηρεσίες τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση σε όχημα ενός ή περισσοτέρων τύπων καταλυτικών μετατροπέων αντικατάστασης, εφόσον δεν ανήκουν σε κατηγορία για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με την ΚΥΑ 12651/1984 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, όσον αφορά τα νέα οχήματα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο ή υγραέριο ή τα οποία μπορούν να κινηθούν χρησιμοποιώντας ως καύσιμο βενζίνη είτε υγραέριο ή φυσικό αέριο, η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν δύναται για λόγους που σχετίζονται με την οφειλόμενη στις εκπομπές ατμοσφαιρική ρύπανση:

- να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 της ΚΥΑ 47271/3950/1992, ή

- να αρνηθεί τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου

εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12651/1984 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση υπηρεσίες τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν για λόγους που σχετίζονται με την οφειλόμενη στις εκπομπές ατμοσφαιρική ρύπανση να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12651/1984 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

4. Από 1ης Οκτωβρίου 1999, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση υπηρεσίες τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 12651/1984 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 5

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα παραρτήματα: