ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ

2 Μαρτίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. 5400/399

Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. Οικ. 39622/3313/23.10.92 (Β΄639) ΚΥΑ "Εγκατάσταση και χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, σε συμμόρφωση προ τις διατάξεις της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. Tου άρθρου 84 του Ν. 2094/92 "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" (Α΄182)
  2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄34) Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Το άρθρο 6 του Ν. 1575/1985 "Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών" (Α΄207).
  4. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄137) όπως προστέθηκε το άρθρο τούτο 27 του Ν. 2081/1992 (’ 134).
  5. Την υπ'αριθμ. 32948/329/94 (Β΄782) Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών", αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

Σκοπός της παρούσης είναι η συμπλήρωση του άρθρου 5 της υπ'αριθ. οικ. 39622/3313/23.10.92 ΚΥΑ "Εγκατάσταση και χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992".

Στο άρθρο 5 της ανωτέρω απόφασης προστίθενται νέοι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 ως εξής:

"3. Τα συνεργεία τοποθέτησης και ρύθμισης της συσκευής περιορισμού της ταχύτητας προκειμένου να λάβουν εξουσιοδότηση για την εγκατάσταση διατάξεων περιορισμού ταχύτητας, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Nα έχουν άδεια λειτουργίας συνεργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985 και του Π.Δ. 78/1988 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/1991 και ο υπεύθυνος του συνεργείου να έχει την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον Ν 1575/1985. Ειδικότερα τα συνεργεία θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α1) Να έχουν άδεια λειτουργίας συνεργείου της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 78/1988 που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης της κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

α2) Να έχουν άδεια λειτουργίας συνεργείου της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 78/1988 που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά των ηλεκτρική εγκατάσταση του αυτοκινήτου.

α3) Να έχουν άδεια λειτουργίας συνεργείου της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988 που ασχολείται με την επισκευή, ρύθμιση και συντήρηση αντλιών πετρελαιοκινητήρων και ακροφυσιών αυτοκινήτων.

α4) Να έχουν άδεια λειτουργίας συνεργείου της παρ. 6 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988 που ασχολείται με τοποθέτηση, επισκευή και ρύθμιση ταχογράφων, ταξιμέτρου και διαφόρων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων.

β) Τα συνεργεία που εξουσιοδοτούνται να τοποθετούν και να ρυθμίζουν την συσκευή περιορισμού ταχύτητας πρέπει να φέρουν πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού τους και διαγνωστική συσκευή ελέγχου - ρύθμισης του μηχανισμού περιορισμού ταχύτητας.

Η συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα σε σχέση με παραμέτρους όπως: βήμα μετάδοσης κίνησης, (κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό, ελαστικά), ρυθμιστής αντλίας, τύπος ταχυγράφου (ηλεκτρονικός/μηχανικός) κ.τ.λ.

4. Η εξουσιοδότηση των συνεργείων που αναφέρεται στην παράγ. 2 χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία τηρεί και το αντίστοιχο μητρώο των Ιδιωτικών συνεργείων τα οποία έχουν λάβει την εξουσιοδότηση. Επίσης η Υπηρεσία χορηγεί κωδικό για κάθε εξουσιοδοτούμενο συνεργείο, ο οποίος αποτυπώνεται σε μολυβδοσφραγίδα με την οποία θα σφραγίζεται το σύστημα περιορισμού ταχύτητας.

Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία έχουν την υποχρέωση να χορηγούν αυτοκόλλητο σήμα στο οποίο θα αναγράφονται κατ'ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

-         Αριθμός πλαισίου (τουλάχιστον τα οκτώ τελευταία ψηφία)

-         Μέγιστη ταχύτητα

-         Ημερομηνία εγκατάστασης

-         Κωδικός συνεργείου εγκατάστασης (όπως αυτός αποτυπώνεται στην μολυβδοσφραγίδα).

Το σήμα αυτό θα επικολλάται σε εμφανή θέση στο χώρο του οδηγού (π.χ. παράθυρο ή ανεμοθώρακα).

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει την εξουσιοδότηση τοποθέτησης και ρύθμισης της κατασκευής περιορισμού ταχύτητας πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδεια λειτουργίας του συνεργείου.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου.

δ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας, στην οποία θα δηλώνεται ότι το συνεργείο πληροί τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (β) της παρ. 3 του παρόντος με περιγραφή του τύπου και της λειτουργίας της διαγνωστικής συσκευής ρύθμισης- ελέγχου.

ε) Βεβαίωση της αντίστοιχης με την συσκευή του περιοριστή ταχύτητας επισήμου αντιπροσωπείας εισαγωγής ή της επισήμου αντιπροσωπείας εισαγωγής του οχήματος με την οποία θα βεβαιώνεται η εκπαίδευση των αρμοδίων του συνεργείου στην τοποθέτηση και ρύθμιση του συστήματος περιορισμού ταχύτητας.

5. Όταν πληρούνται όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις, η εξουσιοδότηση της παρ. 2 χορηγείται καταρχάς για όσο χρόνο ισχύει η άδεια λειτουργίας του συνεργείου και όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια και ανανεώνεται με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

6. Η εξουσιοδότηση μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών που τη χορήγησε.

7. Η αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών που χορήγησε την εξουσιοδότηση αποστέλλει αντίγραφο της χορηγηθείσης εξουσιοδότησης στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικής Οχημάτων, Τμήμα Β΄της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία και τηρεί στοιχεία όλων των εξουσιοδοτημένων συνεργείων τοποθέτησης και ρύθμισης του συστήματος περιορισμού ταχύτητας

8. Η βεβαίωση που χορηγεί ο αντιπρόσωπος ή το συνεργείο τοποθέτησης του συστήματος περιορισμού ταχύτητας πρέπει να φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη- κάτοχο του οχήματος επί μία τριετία. Αυτή η βεβαίωση πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε εντεταλμένο για τον έλεγχο όργανο.

 

’ρθρο 2

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 


ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ