ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 141

............................................................................................................................................

2 Μαρτίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Οίκοθεν 5398/402

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινότήτών-της 14ης Ιουνίου 1993 "σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα".

 

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και τον Οργανισμό ΕΥΡΑΤΟΜ".

3.Της 32948/329/84 (ΦΕΚ 782/Β/1994) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών οτους Υφυπουργούς μεταφορών και Επικοινωνιών",

4.Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

5.Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1983) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου Κοινοτήτων της 6 Φεβρουαρίου 1970 κ.λπ." και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων της.

6.Της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/1993) "Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/61 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Σκοπός

1.Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 14ης Ιουνίου 1993 "σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 188/11/29.7.1993 σελ. 11-18.

2.Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα παντός τύπου οχήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Κοινής Απόφασης με αριθ.21090/1874/3.6.1993 (ΦΕΚ 428/Β/1993) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 92/61 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992, στο Εθνικό Δίκαιο.

 

Άρθρο 2

Οι διαδικασίες χορήγησης της έγκρισης τύπου, όσον αφορά τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα ενός τύπου δικύκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα και για την έγκριση τύπου ενός τύπου ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος ως δομικού στοιχείου , καθώς και οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων και για την ελεύθερη διάθεση στην αγορά των ακουστικών προειδοποιητικών συστημάτων καθορίζονται από την Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/3.6.1993), στα κεφάλαιο Ι και II αντίστοιχα.

 

Άρθρο 3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 αναγνωρίζεται με την παρούσα απόφαση, ισοδυναμία μεταξύ των προδιαγραφών της παρούσας απόφασης και εκείνων του κανονισμού αριθ. 28 της ΟΕΕ του ΟΗΕ (έγγραφο Ε/ΕCΕ/ΤRΑΝS/505-REV.1/ΑDD27). Οι Ελληνικές αρχές, οι οποίες χορηγούν την έγκριση τύπου στοιχείου αποδέχονται τις εγκρίσεις τύπου, που έχουν εκδοθεί με βάση τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος κανονισμού αριθ. 28, καθώς και τα σήματα έγκρισης τύπου αντί των αντιστοίχων εγκρίσεων τύπου και των σημάτων έγκρισης τύπου που έχουν εκδοθεί με βάση τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 47271/3950/21.12.1992 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992", προκειμένου:

- να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του κανονισμού της ΟΕΕ του ΟΗΕ που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.
-αναπροσαρμοσθεί το παράρτημα στην τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 5

Από δημοσιεύσεως της παρούσας οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα, την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παραρτήματα και προσαρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 14 η Ιουνίου 1995

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 1995

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ.ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ