ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 142

............................................................................................................................................

2 Μαρτίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 5397/401

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Ιουνίου 1993 "για το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπομένης χρήσεως των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα.''

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 84 παρ. του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε με το Ν. 2094/(ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"

2.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου " όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1994) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και τον Οργανισμό ΕΥΡΑΤΟΜ"

3.Της 32948/329/94 (ΦΕΚ 782/Β/1994) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών".

4. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα " που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 134/Α/1992).

5.Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1983) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.λ.π." και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της .

6. Της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/93) "Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής Ιουνίου 1992",αποφασίζουμε :

 

 

 

Άρθρο 1

1.Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Ιουνίου 1993 "για το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπομένης χρήσεως των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα , στην ΕπίσημηΕφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L . 188/29.7.1993 σελ. 32-37.

2 Η παρούσα απόφαση και τα παραρτήματα ισχύουν για το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπομένης χρήσεως κάθε τύπου οχήματος. όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Κοινής Απόφασης με αριθμό 21090/1874/3.6.93 (ΦΕΚ 428/Β/1993) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30 ής Ιουνίου 1992, στο Εθνικό Δίκαιο .

 

Άρθρο 2

Η διαδικασία για τη χορήγηση επικύρωσης όσον αφορά το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσεως ενός τύπου δικύκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα, καθώς και οι ισχύουσες προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, είναι αυτές που θεσπίζονται με την Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 στα Κεφάλαια II και III αντίστοιχα .

Άρθρο 3

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 αναγνωρίζεται η ισοδυναμία μεταξύ των προδιαγραφών της παρούσας απόφασης και εκείνων του κανονισμού
αριθ. 62 της Ο.Ε.Ε. του Ο.Η.Ε. (έγγραφο
E/ECE/TRANS/505-ADD.61/AMEND.1).

Οι Ελληνικές Αρχές οι οποίες χορηγούν την επικύρωση (έγκριση τύπου ), αποδέχονται τις επικυρώσεις (εγκρίσεις τύπου) που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος κανονισμού 62, καθώς και τα σήματα επικύρωσης (έγκρισης τύπου) αντί των αντιστοίχων επικυρώσεων (εγκρίσεων τύπου ) που χορηγούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 47271/3950/21.12.1992 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992", προκειμένου:

Να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του κανονισμού της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αναφέρεται στο άρθρο 3.

Να προσαρμοσθούν τα παραρτήματα στην τεχνική πρόοδο.

 

Άρθρο 5

 

Από δημοσιεύσεως της παρούσας οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους σχετικούς με το σύστημα προστασίας έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσεως την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τα οποία συμφωνούν με την παρούσα απόφαση .

 

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παραρτήματα και προσαρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως :

Άρθρο 7

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 14η Ιουνίου 1995

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τις Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ.ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ