ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 144

............................................................................................................................................

3 Μαρτίου 1995

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 5396/400

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/31/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 14 ης Ιουνίου 1993 "σχετικά με το πόδι των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα"

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη .τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ".

3. Της 32948/329/94 (ΦΕΚ 782/Β/1994) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών".

4. Του άρθρου, 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1993) -προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.λπ." και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων της.

6. Της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/1993 )"έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, οε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992 αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Σκοπός

1.Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/31/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Ιουνίου 1993 .σχετικά με το πόδι των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ.L.- 188/29.7.1993 σελ. 19-27.

2. Η παρούσα απόφαση και το παράρτημα της ισχύουν για το πόδι κάθε τύπου δικύκλου οχήματος με κινητήρα, έτσι οπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της Κοινής Απόφασης με αριθμ. 21090/1874/3.6.93 (ΦΕΚ 428/Β/1993) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992, στο Εθνικό Δίκαιο.

 

Άρθρο 2

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά το πόδι ενός τύπου δικύκλου οχήματος με κινητήρα, καθώς και οι όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων αυτών είναι εκείνο που θεσπίζονται με την Κ.Υ.Α. με αριθ. 21090/1874/93 στα Κεφάλαια Ι και II, αντίστοιχα.

 

Άρθρο 3

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αριθ.,47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "διαδικασία έγκρισης
τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992·.

 

Άρθρο 4

Από δημοσιεύσεως της παρούσας οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν τα πόδια , την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν μέρος της παρούσας απόφασης παράρτημα και προσάρτημα αυτού τα οποία έχουν ως ακολούθως

 

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 14η Ιουνίου 1995

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

 

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ