ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 535

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aθήνα 6 Αυγούστου 1984

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘ. 49/6

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/96/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Νοεμβρίου 1995 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη χρήση των μηχανοκίνητων οχημάτων (αντικλεπτικά συστήματα)".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/90).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

4. Της 87/2.2.1996 (ΦΕΚ 83/Β/9.2.1996) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεωργίου Δασκαλάκη".

5. Του Π.Δ. 1259/1981 (ΦΕΚ 309/Α/16.10.1981) περί συμμορφώσεως της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ' αριθ. 74/61/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17.12.1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, των αφορωσών εις τας διατάξεις προστασίας των οχημάτων με κινητήρα κατά μιας μη επιτρεπομένης χρήσεως".

6. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 38888/337/1993. (ΦΕΚ 961/Β/31.12.1993).

7. Του Π.Δ. 505/1983 (ΦΕΚ 192/Α/28.12.1983) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 70/388/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν τα ηχητικά όργανα των οχημάτων με κινητήρα".

8. Της Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/96/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Νοεμβρίου 1995 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παράνομη χρήση των μηχανοκίνητων οχημάτων (αντικλεπτικά συστήματα)" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 286/29.11.1995 σελ. 1 ως 44.

 

Άρθρο 2

 

Το Προεδρικό Διάταγμα 1259/1981 (ΦΕΚ 309/Α/16.10.1981) τροποποιείται από την παρούσα απόφαση ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Ως όχημα, κατά την έννοια του παρόντος, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί της οδού πλήρες ή ημιτελές, που έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί σιδηροτροχιών και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και όλων των κινητών μηχανημάτων".

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 3

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή της εθνικής έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 84 του ΚΟΚ των οχημάτων του άρθρου 2 του παρόντος για λόγους που αφορούν τη διάταξη προστασίας κατά μιας μη επιτρεπομένης χρήσεως, εφόσον το όχημα πληροί τις προδιαγραφές των σχετικών προσαρτημάτων του παρόντος, τούτου βεβαιουμένου από πιστοποιητικό εκδοθέν υπό της αρμόδιας αρχής ενός των Κρατών - Μελών κατόπιν διενέργειας όλων των προβλεπομένων ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων".

3. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 3Α:

"Άρθρο 3Α

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν επιτρέπεται να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, την εγγραφή στα μητρώα, την έναρξη κυκλοφορίας ή τη χρήση των οχημάτων του άρθρου 2 για λόγους που αφορούν τη διάταξη προστασίας κατά μιας μη επιτρεπομένης χρήσεως, εφόσον το όχημα πληροί τις προδιαγραφές των σχετικών προσαρτημάτων του παρόντος".

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προέβησαν στην έγκριση ΕΟΚ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να ενημερώνονται για κάθε τροποποίηση ενός εκ των στοιχείων ή ενός εκ των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στα σχετικά παραρτήματα του παρόντος, προκειμένου να κρίνουν εάν η τροποποίηση αυτή καθιστά αναγκαία τη διενέργεια νέων δοκιμών επί του τροποποιημένου οχήματος συνοδευόμενες, σε καταφατική περίπτωση, από την έκδοση νέου πιστοποιητικού. Οι ίδιες Υπηρεσίες, δεν εγκρίνουν την τροποποίηση, στην περίπτωση που προκύπτει από τις δοκιμές ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος.

5. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 4Α:

"Άρθρο 4Α

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να προσαρμοσθούν στην τεχνολογική πρόοδο οι προδιαγραφές των παραρτημάτων, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1983) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992".

6. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 4Β:

"Άρθρο 4B

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος παραρτημάτων. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα της οδηγίας 74/61/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκαν από τα παραρτήματα της οδηγίας 95/96/ΕΚ".

 

Άρθρο 3

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται:

- να αρνηθούν, για ένα τύπο μηχανοκίνητου οχήματος, έναν τύπο συστήματος ακινητοποίησης ή συναγερμού, να χορηγούν έγκριση ΕΟΚ τύπο ή να χορηγούν εθνικής έγκριση τύπου ή

- να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων ή την πώληση ή την τοποθέτηση συστημάτων ακινητοποίησης ή συναγερμού, σε θέματα σχετικά με τις διατάξεις προστασίας από την παράνομη χρήση των μηχανοκινήτων οχημάτων εφόσον οι διατάξεις αυτές πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 1259/81 (ΦΕΚ 309/Α/16.10.1981), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1997, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον την έγκριση ΕΟΚ τύπου και

- μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα τύπο οχήματος για λόγους που αφορούν τις διατάξεις προστασίας από την παράνομη χρήση ή για ένα τύπο συστήματος ακινητοποίησης ή συναγερμού, εφόσον αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 1259/81 (ΦΕΚ 309/Α/16.10.1981), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από 1ης Οκτωβρίου 1998 οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε, ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος,

- μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 431/83 όπως τροποποιήθηκε και

- μπορούν να απορρίπτουν την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων συστημάτων ακινητοποίησης ή συναγερμού, σε θέματα που αφορούν τις διατάξεις προστασίας από την παράνομη χρήση, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 1259/81 (ΦΕΚ 309/Α/16.10.1981), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

4. Από 1ης Οκτωβρίου 1998, οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που αφορούν τα συστήματα ακινητοποίησης και συναγερμού ως κατασκευαστικά στοιχεία ή ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες, ισχύουν για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ