ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 938

19 Δεκεμβρίου 1994

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 44733/3758/93

Θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29ης Οκτωβρίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ.ΟΙΚΟΝΟΜ1ΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α΄ 182) "Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου παρ. 2 του Ν. 2077/1992 (Α΄ 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α΄34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ"

4. Την 32948/329/94 (Β΄ 782) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του" Υπουργού μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων'του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών".
5. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄154), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη δυμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L-311/14.2.93 σελίδα 83-88.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Κοινής Απόφασης με αριθ. 21090/1874/3.6.93 (Β΄428) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά τη μάζα και τις διαστάσεις των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, καθώς και οι όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων ορίζονται στην υπ' αριθ. 21090/1874/3.5.93 Κ.Υ.Α., στα κεφάλαια II και III αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών, του παραρτήματος της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρόοδο, αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (Β΄764), με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992.

Άρθρο 4

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ύπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από την 1.5.1995 δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων, με κινητήρα την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 5

Ακολουθεί το Παράρτημα μετά προσαρτημάτων 1 και 2 σαν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

1.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1 η Μαΐου 1995

2.Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα , 8 Νοεμβρίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ