ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 937

............................................................................................................................................

19 Δεκεμβρίου 1994

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 44731 /3756/93

Μάζα και διαστάσεις των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29ης Οκτωβρίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α΄182) "Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου παρ. 2 του Ν. 2077/1992 (Α΄ 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση".

3. Των άρθρων 1 παρ.1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α΄34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος οτο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ".

4. Την 32948/94 (Β΄872) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5. Του άρθρου 29Α του Ν. 1.558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄154), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί οτη Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L.311/14.12.93 σελ. 76-82.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τη μάζα και τις διαστάσεις των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 (ΚΕΦ. Ι ) οτην Κοινή Απόφαση με αριθ. 21090/1874/3.6.93 (Β΄ 428) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61 /ΕΟΚ.

 

Άρθρο 2

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου ώσον αφορά τη μάζα και τις διαστάσεις των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, καθώς και οι όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων ορίζονται στην υπ' αριθ. 21090/1874/3.6.93 Κ.Υ.Α, στα κεφαλαία
II και III αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών, του παραρτήματος της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρόοδο, αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. 47271 /3950/21.12.92 (Β΄ 764), με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοιντήτων της 18ης Ιουνίου1992.

Άρθρο 4

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από την 1.5.1995 δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν τη μάζα και τις διαστάσεις των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων, με κινητήρα την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Ακολουθεί το Παράρτημα μετά προσαρτημάτων 1 και 2 σαν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1η Νοεμβρίου 1995

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τις Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ.ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ