ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 206

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1994

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 42171/3598/93

Εσωτερικός εξοπλισμός των οχημάτων με κινητήρα (αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/91 ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29ης Οκτωβρίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/92 (Α'/182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Νόμου 1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/86 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθέματα και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ' και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄101).

3. Του Π.Δ. 501/83 (Α΄188/28.12.83) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/316/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 Δεκεμβρίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στη διευθέτηση των οχημάτων με κινητήρα (αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, ενδεικτικών και δεικτών)".

4. Της αριθ. 414/1.11.93 (Β΄ 838) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - πεδίο Εφαρμογής

 

Η παρούσα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 93/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 Δεκεμβρίου 1997 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, που αφορούν στη διευθέτηση των οχημάτων με κινητήρα (αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, ενδεικτικών και δεικτών)" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, Τόμος 007, σελ. 43).

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής οχήματα νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και από την κατασκευή τους μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα.

Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες, τα γεωργικά μηχανήματα, τα μηχανήματα δημοσίων έργων και εν γένει όλα τα κινητά μηχανήματα.

 

Άρθρο 2

 

Από 1.4.1994 οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν σε θέματα που αφορούν τον εσωτερικό εξοπλισμό (αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτων):

-         να αρνούνται, για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου

ή

-         να απαγορεύουν την ταξονόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων.

εφ'όσον ο εσωτερικός εξοπλισμός τους (αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών) πληροί τις απαιτήσεις του Π.Δ. 501/83 (Α΄188) όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Από 1.10.95 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών :

-         δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος.

-         δεν μπορούν να αρνηθούν την χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για ένα τύπο οχήματος και

-         μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση και την θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει της Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (Β΄764), σε θέματα που αφορούν τον εσωτερικό εξοπλισμό (αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών) εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 501/1983 (Α΄188), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 3

 

Τα παραρτήματα του ΠΔ/τος 501/83 (Α΄188) αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της Οδηγίας 78/316/ΕΟΚ όπως αυτά τροποποιούνται από την Οδηγία 93/91/ΕΟΚ, και έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 4

  1. Από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 17 Μαρτίου1994

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

 

ΥΦ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ