ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤHΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 182

17 Φεβρουαρίου 2000

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 4179/346

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ -

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α' 57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

5. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí Åõñùðáϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 23462/1941/98 (Β' 1094) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/14/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους".

6. Της Κ.Υ.Α. 12651/1984 (Β' 679) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ÅÏÊ ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí Åõñùðáϊκών Κοινοτήτων της 20ης Μαρτίου 1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 74/290/ΕΟΚ, 77/212/ΕΟΚ, 78/655/ΕΟΚ και 83/351/ΕΟΚ", όπως αυτή τροποποιήθηκε διαδοχικά από τις Κ.Υ.Α. 28433/2448/92 (Β' 542) "μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οχημάτων σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ", Κ.Υ.Α. οικ. 33976/3189/1993 (Β' 822) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1993, Κ.Υ.Α. οικοθ. 6765/511/95 (Β' 194) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις ôçò ïäçãßáò 94/12/ÅÊ ôïõ Åõñùðáϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 και της ΚΥΑ 38377/3077/977 (Β' 201) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 23373/1781/97 (Β' 665) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1996.

7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïõðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:

 

Αρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 "σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα και με την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L350/28.12.98.

 

 

Αρθρο 2

 

Η Κ.Υ.Α. 28433/2448/92 (Β' 542), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 70/220/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 5 οι λέξεις "παραρτήματα Ι έως VII" αντικαθίστανται από τις λέξεις "παραρτήματα Ι έως ΧΙ".

2. Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

Αρθρο 3

 

1. Από 1.1.2000 οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για λόγους σχετικούς με την ατμοσφαιρική ρύπανση από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα, δεν μπορούν:

- να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Π.Δ. 431/83 (Α' 160) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ή

- να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ή

οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν:

- να απαγορεύουν τη χορήγηση αριθμού κυκλοφορίας, την πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ εάν τα οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12651/84 (Β' 679) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2000, για τα οχήματα της κατηγορίας Μ, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ - εξαιρουμένων των οχημάτων μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων - και για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάση Ι και, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σημείου 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήματα της κατηγορίας Μ μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγούν πλέον:

- έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ή

- εθνική έγκριση τύπου, εκτός αν γίνεται χρήση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ

σε νέο τύπο οχημάτων για λόγους σχετικούς με την ατμοσφαιρική ρύπανση από εκπομπές εάν ο τύπος οχημάτων δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 12651/84 πιου εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση. Για τη δοκιμή τύπου Ι, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οριακές τιμές που ορίζονται στη γραμμή Α του πίνακα στο σημείο 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ.

3. Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήματα της κατηγορίας Μ - εξαιρουμένων των οχημάτων μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων - και για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάση Ι και, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σημείου 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήματα της κατηγορίας Μ μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πρέπει:

- να θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά πιστότητας που συνοδεύουν νέα οχήματα σύμφωνα με το Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Π.Δ. 431/83 και

- να αρνούνται τη χορήγηση αριθμού κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό πιστότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε, εκτός εάν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, για λόγους σχετικούς με την ατμοσφαιρική ρύπανση από εκπομπές, εφόσον τα οχήματα δεν πληρούν τις διατάξεις της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Για τη δοκιμή τύπου Ι, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οριακές τιμές που ορίζονται στη γραμμή Α του πίνακα στο σημείο 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ οδηγίας.

4. Από 1ης Ιανουαρίου 2005, για τα οχήματα της κατηγορίας Μ, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ - εξαιρουμένων των οχημάτων μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων - και για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάση Ι και, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2006, για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σημείου 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήματα της κατηγορίας Μ μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν πλέον να χορηγούν:

- έγκριση τύπου ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ή

- εθνική έγκριση τύπου, εκτός εάν γίνεται χρήση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ,

για νέους τύπους οχημάτων και για λόγους σχετικούς με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εκπομπές οχημάτων, εάν ο τύπος οχήματος δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Για τη δοκιμή τύπου Ι, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οριακές τιμές που ορίζονται στη γραμμή Β του πίνακα στο σημείο 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ.

5. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006, για τα οχήματα της κατηγορίας Μ - εξαιρουμένων των οχημάτων μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων - και για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάση Ι και, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2007, για τα οχήματα της κατηγορίας Ν 1 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα του σημείου 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, και για τα οχήματα της κατηγορίας Μ μεγίστης μάζας άνω των 2.500 χιλιογράμμων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πρέπει:

- να θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά πιστότητας που συνοδεύουν νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης και

- να αρνούνται την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, εκτός εάν γίνεται χρήση του άρθρου 8 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης,

για λόγους σχετικούς με την ατμοσφαιρική ρύπανση από εκπομπές, εφόσον τα οχήματα δεν πληρούν τις διατάξεις της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Για τη δοκιμή τύπου Ι, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι οριακές τιμές που ορίζονται στη γραμμή Β του πίνακα στο σημείο 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ.

6. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, τα οχήματα της κατηγορίας Μ1, με κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση μεγίστης μάζας άνω των 2.000 χιλιογράμμων και τα οποία:

- έχουν σχεδιαστεί να μεταφέρουν άνω των 6 επιβατών, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου ή

- προορίζονται για χρήση εκτός οδού, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ

θεωρούνται, για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, ως οχήματα της κατηγορίας Ν1.

7. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πρέπει:

- να μη θεωρούν πλέον έγκυρα τα πιστοποιητικά πιστότητας οχημάτων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την υποσημείωση 1, όπως τροποποιήθηκε από τις υποσημειώσεις 2 και 3 του πίνακα του σημείου 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως παρεμβάλλεται από την ΚΥΑ 38377/3077 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/69/ΕΚ και

- να αρνούνται την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων,

α) με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2001, για τα οχήματα της κατηγορίας Μ1 και της κατηγορίας Ν κλάση Ι, εκτός από τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί να μεταφέρουν περισσότερους από 6 επιβάτες, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου, και οχήματα η μέγιστη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 2.500 χιλιόγραμμα και

β) με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2002, για τα οχήματα της κατηγορίας Ν1 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί να μεταφέρουν περισσότερους από έξι επιβάτες, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου, και οχήματα η μέγιστη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 2.500 χιλιόγραμμα.

8. Μέχρι τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, μπορεί να χορηγείται έγκριση τύπου και να διεξάγονται έλεγχοι συμμόρφωσης της παραγωγής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από τις ΚΥΑ 38377/3077 και ΚΥΑ 23373/1781/97 (Β' 665) που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/69/ΕΚ.

 

Αρθρο 4

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα παραρτήματα:

 

Αρθρο 5

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1.1.2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÌÁÍÔÅËÇÓ