ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 959

23, 21.12.1994

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. οικ. 41210/3181

Συμπλήρωση της ΚΥΑ 33976/3189/93 (Β 822) με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 28433/2448/92 (Β 542) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 84 του Ν. 2094/1992 (Α' 182) "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.".

2. Το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 2052/1992 (Α' 94) "Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις".

3. Το άρθρο 8, παρ. 2, υποπαράγραφος β) 1 της οδηγίας 92/53 ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 47271/3950/92 (Β' 764) με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη, για περιορισμένη ποσότητα οχημάτων και χρονική περίοδο μικρότερη των δώδεκα μηνών, να χορηγούν άδειες κυκλοφορίας νέων οχημάτων συμφώνως προς ένα τύπο οχήματος για τον οποίο έπαυσε να ισχύει πιστοποιητικό που εκδόθηκε σε εφαρμογή οδηγίας ΕΕ.

4. Την 32948/329/13.10.94 (Β' 782) Κ.Α. του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφο΄ρων και Επικοινωνιών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Του άρθρου του Ν. 2081/92 (Α' 154) με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137).

6. Την ΚΥΑ 33976/3189/93 (Β' 822) με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 28433/2448/92 (Β' 542) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.

7. Το γεγονός ότι έχουν ήδη εισαχθεί καινούργια αυτοκίνητα τα οποία δεν πληρούν τους όρους της τελευταίας οδηγίας 93/59/ΕΕ όσο αφορά τις εκπομπές καυσαερίων αλλά τους όρους της προγενέστερης οδηγίας 91/441/ΕΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 

Στην ΚΥΑ με αριθμό 33976/3189/93 (Β' 822/8.10.93) άρθρο 2 παράγραφος 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

"4) Οχήματα που ανήκουν στο εδάφιο 8.1 της παραγράφου 8 των μεταβατικών διατάξεων του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 28433/2448/92 (Β' 542/28.8.1992), και εισήχθηκαν μέχρι την 30.9.1994, τούτου αποδεικνυομένου από το πιστοποιητικό τελωνισμού των, μπορύν να ταξινομούνται μέχρι την 30.9.1995 εφόσον είχαν έγκριση τύπου μέχρι την 7.10.1993 που έφερε την ένδειξη (η έγκριση τύπου) Αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές ρύπων πληρούν τους όρους της οδηγίας 91/441/ΕΕ'. Τα οχήματα που θα ταξινομηθούν δεν θα υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% των οχημάτων του συνόλου των συγκεκριμένων τύπων και ετέθηκαν σε κυκλοφορία το προηγούμενο έτος.

Οχήματα της ανωτέρω περίπτωσης που συναρμολογούνται και στη Ελλάδα, μπορούν να ταξινομούνται μέχρι την 30.9.1995 εφόσον θα εκτελωνισθούν μέχρι 30.9.1995, τούτου αποδεικνυομένου από το πιστοποιητικό τελωνισμού των και είχαν έγκριση τύπου μέχρι την 7.10.1993 που έφερε την ένδειξη (η έγκριση τύπου) Αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές ρύπων πληρούν τους όρους της οδηγίας 91/441/ΕΕ'. Τα οχήματα που θα ταξινομηθούν δεν θα υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% των οχημάτων του συνόλου των συγκεκριμένων τύπων που ετέθηκαν σε κυκλοφορία το προηγούμενο έτος.

 

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ