ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 685

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ 24 Νοεμβρίου 1992

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 41073/3440/6.11.92

Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενα τους σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
91/663/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 1991.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (Α'-167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού "ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

3. Του Π.Δ. 431/1983Α' 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους ,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 {Α' 142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Την Υ-1687/17.2.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β' 104).

5. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) που τροποποιεί το Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/663/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 1991 που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ.L 366/17-54, 31.12.91, η οποία προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο
την οδηγία, 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/223/ΕΟΚ 82/244/ΕΟΚ 83/276/ΕΟΚ. 84/8/ΕΟΚ και 89/278/ΕΟΚ που δημοσιεύθηκαν στις με αριθ. ΕΕ L.262/1976, L51/1980 , L109/1982, L151/1983, L9/1984 και L109/1989 αντίστοιχα, οι οποίες και είχαν εναρμονισθεί με το Π. Δ. 534/1983 (ΦΕΚ 207-Α) και τις υπουργικές αποφάσεις 12693/1984 (ΦΕΚ 645-Β) και 2452/154/1991 (ΦΕΚ 570-8).

 

Άρθρο 2

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως "όχημα" νοείται οιοδήποτε όχημα για το οποίο ισχύει το Π.Δ. 431/1983 (Α΄ 160).

 

Άρθρο 3

 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, δεν επιτρέπεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών -Επικοινωνιών: να αρνηθεί, όσον αφορά τον τύπο οχήματος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, την έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ή να απαγορεύσει τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων προβάλοντας λόγους που αφορούν την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος ή οχημάτων εφόσον οι διατάξεις αυτές έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1993, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών:

Δεν εκδίδει πλέον το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Π.Δ.431/1983 και μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για τύπο οχήματος στο οποίο οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1994, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών, επιτρέπεται να απαγορεύουν τη θέση σε κυκλοφορία για πρώτη φορά οχημάτων στα οποία οι εν λόγω διατάξεις που έχουν τοποθετηθεί δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,

 

Άρθρο 4

 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών ,που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΟΚ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν ότι ενημερώνεται σχετικά με οιανδήποτε τροποποίηση μερών ή χαρακτηριστικών μεγεθών που αναφέρονται στο σημείο 1.1. του παραρτήματος Ι. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών- Επικοινωνιών καθορίζουν κατά πόσον πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω δοκιμές στον τροποποιημένο τύπο οχήματος και να συνταχθεί νέα έκθεση. Στις περιπτώσεις που από τις δοκιμές αυτές προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, δεν εγκρίνεται η τροποποίηση.

Άρθρο 5

 

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του περιεχομένου των παραρτημάτων στην παρούσα απόφαση ώστε να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α- 142).

Άρθρο 6

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

 

Άρθρο 7

 

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργούνται στο Π.Δ. 534/1983 (Α΄207) και οι υπουργικές αποφάσεις 12693/1984 (Β΄645) και 2452/154/1991 (Α΄570).

2.Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Άρθρο 8

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1992

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦ.EΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ