ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 664

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992

 

 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθμ. 39623/3314/27.10.92

Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας ή συναφή συστήματα περιορισμού της ταχύτητας ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α΄167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α΄142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  4. Την Υ-1687/17.2.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄104) αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/24/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 31ης Μαρτίου 1992, η οποία δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L129/154÷174, 14.5.1992.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως:

-         "Όχημα" οιοδήποτε όχημα με κινητήρα των κατηγοριών Ν2 και Μ3 με ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα μεγαλύτερη των 10 τόνων καθώς και της κατηγορίας Ν3, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 431/1983 (Α΄160), το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο οδικό δίκτυο και έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα ανώτερη των 25 ΚΜ/Η.

-         "Συσκευή περιορισμού της ταχύτητας" ο ρυθμιστής ταχύτητας για την οποία μπορεί να χορηγηθεί έγκριση τύπου για ξεχωριστή τεχνική ενότητα κατά την έννοια των διατάξεων του ΠΔ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 395/1991 (Α΄142). Τα εκ κατασκευής ενσωματωμένα στα οχήματα συστήματα περιορισμού της ταχύτητας οφείλουν να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τις συσκευές περιορισμού της ταχύτητας.

 

Άρθρο 2

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν να αρνηθούν:

-         την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή Εθνική έγκριση τύπου για όχημα, ή να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, την ταξινόμηση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση οχήματος προβάλλοντας αίτια σχετιζόμενα με τον εξοπλισμό του με συσκευές περιορισμού ταχύτητας.

-         Έγκριση τύπου ΕΟΚ τεχνικής ενότητας ή την εθνική έγκριση τύπου για συσκευές περιορισμού της ταχύτητας, ή να απαγορεύσουν την πώληση ή χρήση συσκευής περιορισμού της ταχύτητας.

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

Κάθε τροποποίηση που είναι αναγκαία για την προσαρμογή των απαιτήσεων των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρόοδο, θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ΠΔ 431/1943, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 395/1991.

 

Άρθρο 4

Από την 1η Ιανουαρίου 1994 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών :

-         δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕOK για ένα τύπο οχήματος του οποίου η συσκευή περιορισμού ταχύτητας δεν πληρεί τις προδιαγραφές της παρούσας απόφαση,

-         μπορούν να αρνηθούν της εθνική έγκριση ενός τύπου οχήματος του οποίου η συσκευή περιορισμού ταχύτητας δεν πληρεί τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

-         Από την 1η Οκτωβρίου 1994, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να απαγορεύουν των πρώτη θέση σε λειτουργία οχημάτων των οποίων οι συσκευές περιορισμού ταχύτητας δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως :

 

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1992

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ