ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 639

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ

2 Νοεμβρίου 1992

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. οικ. 39622/3313

Εγκατάσταση και χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Tου άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α΄-167) "περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α΄142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  4. Την Υ-1687/17.2.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄104), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 57/27-28, - 2.3.92.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται ως όχημα με κινητήρα κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες και το οποίο προορίζεται για οδική κυκλοφορία, διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και έχει εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 ΚΜ. /Η :

-         οχήματα της κατηγορίας Μ3 με μέγιστο βάρος άνω των 10 τόνων

-         οχήματα της κατηγορίας Ν3.

Οι κατηγορίες Μ3 και Ν3 είναι οριζόμενες στο παράρτημα 1 του ΠΔ 431/1983 (Α΄-160) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 395/1991 (Α΄-142).

 

Aρθρο 2

 

Οι κατηγορίες Μ3 και Ν3 είναι οριζόμενες στο παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης τίθενται σε οδική κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνο εφόσον διαθέτουν διάταξη που περιορίζει τη μέγιστη ταχύτητά τους στα 100 ΚΜ/Η.

 

Άρθρο 3

 

Τα οχήματα με κινητήρα της κατηγορίας Ν3 που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης τίθενται σε οδική κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνο εφόσον διαθέτουν διάταξη που περιορίζει τη μέγιστη ταχύτητα τους στα 90 ΚΜ/Η.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραδεκτή, στο παρόν στάδιο τεχνολογικής εξέλιξη, τεχνική ανοχή μεταξύ του επιπέδου στο οποίο είναι ρυθμισμένη η διάταξη και της πραγματικής ταχύτητας κυκλοφορίας , η μέγιστη ταχύτητα στη διάταξη αυτή θα είναι ρυθμισμένη στα 85ΚΜ/Η .

 

2. Για τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την κυκλοφορία επικινδύνων εμπορευμάτων μπορεί η μέγιστη ταχύτητα στη διάταξη περιορισμού ταχύτητας να καθορισθεί, με σχετική απόφαση σε τιμή κατώτερη από τα 85 ΚΜ/Η.

 

Άρθρο 4

 

1. Τα άρθρα 2 και 3 εφαρμόζονται σε οχήματα που λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1994.

2. Τα άρθρα 2 και 3 εφαρμόζονται επίσης, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1995, σε οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1988 και 1η; Ιανουαρίου 1994.

 

Ωστόσο, όταν τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές, τα άρθρα 2 και 3 μπορούν να εφαρμοσθούν το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1996.

 

Άρθρο 5

 

1. Μέχρι τη θέση σε εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων στον τομέα αυτό, οι διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών .

2. Οι διατάξεις περιορισμού ταχύτητας εγκαθίστανται από συνεργεία ή οργανισμούς εξουσιοδοτημένους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 6

 

Τα άρθρα 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στα οχήματα με κινητήρα της εθνικής άμυνας, της πολιτικής άμυνας, της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης, καθώς και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της τάξεως.

 

Το ίδιο ισχύει για τα οχήματα:

-         που δεν μπορούν εκ κατασκευής, να υπερβούν τις ταχύτητες που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3.

-         Που χρησιμοποιούνται για επιστημονικές δοκιμές στο δρόμο,

-         Που εξασφαλίζουν την παροχή δημόσιας υπηρεσίας μόνο εντός αστικών συγκροτημάτων.

 

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1992

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝ. ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ