ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 956

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

Αριθ. οικ. 39163/4598

Τροποποίηση του Π.Δ. 530/1983 (ΦΕΚ 204/Α΄/31.12.1983) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975 'περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα', σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/629/ΕΟΚ, της 30 Οκτωβρίου 1990.

 

Αρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση του ΠΔ/τος 530/1983 που αφορά στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινηήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30 Οκτωβρίου 1990, η οποία δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L341/14-19 της 6.12.1990)

 

Αρθρο 2

Το άρθρο 3 του Π.Δ. 530/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

'Άρθρο 3

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται:

α) η άρνηση, για κάποιο τύπο οχήματος, της χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ ή της έκδοσης του αντιγράφου της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 431/1983, ή της χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977

β) η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων, εφόσον οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας για τους εν λόγω τύπους οχήματος ή για τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 530/1983, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

2. Από την 1η Ιουλίου 1992:

α) δεν εκδίδεται πλέον το αντίγραφο της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΠΔ 431/1983, για κάποιο τύπο οχήματος

β) είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων των οποίων οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας δεν πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 530/1983, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

3. Μετά την 1η Ιουλίου 1977 είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων των οποίων οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας δεν πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξειων του Π.Δ. 530/1983, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

 

Αρθρο 3

  1. Το άρθρο 5 του ΠΔ. 530/83 καταργείται. Και αντικαθίσταται ως ακολούθως

"Αρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Αρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΘ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ