ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 958

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ 22 ΝOEΜΒΡΙΟΥ 1991

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

 

Aριθ. οικ. 39162/4597/24.10.91

Τροποποίηση του Π.Δ 1382/1981, (ΦΕΚ 345/Α/31.12.1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Σεπτεμβρίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων μετά κινητήρα", σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ, της 30 Οκτωβρίου 1990.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1.      Tου άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε με το Ν. 614 /1977 (Α - 167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.      Tων άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄-34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄-70) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄-101).

3.      Του Π.Δ. 431/1983 (Α΄-160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21.12.1977, 78/547/ΕΟΚ της 12.6.78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16.12.80 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

4.      Το Π.Δ. 1382/1981, (ΦΕΚ 345/Α/31.12.1981), "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Σεπτεμβρίου 1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών -μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων μετά κινητήρα", αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση του Π.Δ. 1382/1981 που αφορά στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30 Οκτωβρίου 1990, η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 341/20-29 της 6.12.1990).

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 3 του Π.Δ. 1382/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται :

α) η άρνηση, για ένα τύπο οχήματος, της έγκρισης ΕΟΚ ή της έκδοσης του αντιγράφου του δελτίου έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 431/1983, ή της έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977.

β) η απαγόρευση θέσεως οχημάτων σε κυκλοφορία, όταν το οπτικό πεδίο του οδηγού αυτού του τύπου του οχήματος ή αυτών των οχημάτων έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1382/1981, όπως αυτό τροποποιείται με το παρόν.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1991:

α) δεν εκδίδεται πλέον το αντίγραφο του δελτίου έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 431/1983, για ένα τύπο οχήματος του οποίου το οπτικό πεδίο του οδηγού δεν έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1382/1981, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

β) είναι δυνατή η άρνηση της έγκρισης τύπου, που προβλέπεται στο άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, ενός τύπου οχήματος του οποίου το οπτικό πεδίο του οδηγού δεν έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1382/1981, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

 

Άρθρο 3

 

Ο πίνακας παραρτημάτων και τα παραρτήματα του άρθρου 3 του Π.Δ. 1382/1981 καταργούνται από τον πίνακα παραρτημάτων και τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Aρθρο 4

 

Αν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, το εκδίδει αρμόδια ελληνική αρχή, αυτή οφείλει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώνεται για την τυχόν μεταβολή οποιουδήποτε από τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 2.2 του παραρτήματος 1 αυτού του Διατάγματος για να κρίνει μήπως η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαία τη διενέργεια ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων στο όχημα που έχει τροποποιηθεί για έκδοση (σε καταφατική περίπτωση) νέου πιστοποιητικού. Η παραπάνω υπηρεσία δεν εγκρίνει την μεταβολή, εφόσον από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώνει ότι για το όχημα που τροποποιήθηκε δεν πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων Ι,ΙΙΙ,ΙV αυτού του διατάγματος.

 

Άρθρο 5

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ