ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 984

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ οικ. 39160/4595

"Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα", σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/628/ΕΟΚ, της 30 Οκτωβρίου 1990.

 

Αρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση του ΠΔ. 503/1983 που αφορά στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκράτησης των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Οκτωβρίου 1990, η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 341/1-13της 6.12.1990).

 

Αρθρο 2

Το άρθρο 3 του Π.Δ. 503/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 3

  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται:

α) για λόγους που έχουν σχέση με τις ζώνες ασφαλείας ή τα συστήματα συγκράτησης:

- η άρνηση, για κάποιο τύπο οχήματος, της χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή της έκδοσης του αντιγράφου της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΠΔ 431/1983, ή της χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το ν. 614/1977, ή

 

-         η απαγόρευση θέσεως σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον οι εν λόγω ζώνες ασφαλείας ή συστήματα συγκράτησης του υπόψη τύπου οχήματος ή των εν λόγω οχημάτων έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 503/1983, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

 

β) - άρνηση επικύρωσης ΕΟΚ για κάποιο τύπο ζώνης ασφαλείας ή συστήματος συγκράτησης που προορίζεται για κάποιο όχημα και το οποίο πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του ΠΔ 503/1983, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

 

- η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ζωνών ασφαλείας και μηχανισμών συγκράτησης που φέρουν τα σήματα επικύρωσης ΕΟΚ που προβλέπονται στο παρόν.

  1. Μετά την 1η Ιουλίου 1992:

α) - δεν εκδίδεται πλέον το αντίγραφο της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 431/1983, για κάποιο τύπο οχήματος, που προβλέπεται στο άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 του οποίου οχήματος οι ζώνες ασφαλείας ή τα συστήματα συγκράτησης δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 503/83, όπως αυτό τροποποιείται με το παρόν.

β)- είναι δυνατή η άρνηση επικύρωσης ΕΟΚ για κάποιο τύπο ζώνης ασφαλείας ή μηχανισμού συγκράτησης που προορίζεται για όχημα και δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του ΠΔ 503/83, οπως αυτό τροποποιείται με το παρόν.

3. Μετά την 1η Ιουλίου 1997:

-         είναι δυνατή η απαγόρευση θέσεως σε κυκλοφορία οχημάτων των οποίων οι ζώνες ασφαλείας ή τα συστήματα συγκράτησης δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 503/1983, όπως αυτό τροποποιείται με το παρόν.

-         είναι δυνατή η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ζωνών ασφαλειας και συστημάτων συγκράτησης που προορίζονται για κάποιο όχημα και δεν φέρουν τα σήματα επικύρωσης ΕΟΚ που προβλέπονται στο παρόν.

 

Αρθρο 3

1. Το άρθρο 4 του ΠΔ 503/83 καταργείται, τα άρθρα 5 και 6 του ΠΔ 503/83 γίνονται αντιστοίχως 4 και 5 του ΠΔ 503/83

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα κατωτέρω παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Αρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα 4 Νοεμβρίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ