ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

Αριθ. οικ. 39159/4594

Τροποποίηση του Π.Δ. 537/1983, (ΦΕΚ 210/Α/31.12.1983), "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 71/320/ΕΟΚ, της 26ης Ιουλίου 1971, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/524/ΕΟΚ/25.7.75 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979", σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/422/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1991.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α΄167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101)

3.Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 78/315/ΕΟΚ, 78/547/ΕΟΚ, και 80/1267/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4.Του Π.Δ. 537/83 (Α΄210) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ, της 26ης Ιουλίου 1971, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/524/ΕΟΚ/25.7.75 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 575/1988 (ΦΕΚ 279/A/13.12.1988) αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση έχει ως σκοπό την τροποποίηση του Π.Δ.537/1983 που αφορά τις διατάξεις πέδησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 575/1988 (ΦΕΚ 279/Α/13.12.1988), συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/422/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L233/21-29 της 22.3.91)

 

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 3 του ΠΔ. 537/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 3

1. Από την 1η Οκτωβρίου 1991 δεν επιτρέπεται, για λόγους που αφορούν τις διατάξεις πεδήσεως:

α) Η άρνηση όσον αφορά τον τύπο του οχήματος, της χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή της έκδοσης αντιγράφου του πιστοποιητικού έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 431/1983, ή της χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977.

β Η απαγόρευση θέσεως σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον οι διατάξεις πεδήσεως τέτοιου τύπου οχήματος ή οχημάτων συμφωνούν με τις προδιαγραφές του ΠΔ. 537/1983, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1992:

α) Δεν εκδίδεται πλέον το αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ 431/1983 όσον αφορά τύπο οχήματος του οποίου οι διατάξεις πεδήσεως δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 537/1983, όπως αυτός τροποποιείται από το παρόν.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1994 είναι δυνατή η απαγόρευση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων οι διατάξεις πεδήσεως δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 537/1983, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν.

 

Άρθρο 3

Το άρθρο 5 του ΠΔ. 537/1983 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΛΕΛΕΣΤΑΘΗΣ