ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1002

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Δεκεμβρίου 1991

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. 39158/4593

Τροποποίηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής απόφασης 11375/84, (ΦΕΚ 781/1.11.84 τ.Β΄), "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 80/1268/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοιοτήτων, της 16ης Δεκεμβρίου 1980 - περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα, "προς συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας του συμβουλίου 89/491/ΕΟΚ της 17ης Ιουλίου 1989 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών του Συμβουλίου 70/157/ΕΟΚ, 70/220/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 72/306/ΕΟΚ, 80/1268/ΕΟΚ, και 80/1269/ΕΟΚ, στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα".

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/77 (Α΄ 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).
  3. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160 Α΄/1983) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.τ.λ., "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν στην έγκριση οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21/12/1977, 78/547/ΕΟΚ της 12/6/78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16/12/80 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".
  4. Της Υπουργικής απόφασης 11375/84, (ΦΕΚ 781/1.11.84 τ. Β΄) με την οποία εναρμονίσθηκε η Ελληνική νομοθεσία προς την οδηγία του Συμβουλίου 80/1268/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1980 που αφορά την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση της με αριθμό 11375/1984 κοινής απόφασηςτων Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών που αφορά την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Ιουλίου 1989, η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ερωπαϊκών Κοινοτήτων (L 238/43-49 της 15.8.1989)

 

Αρθρο 2

Το άρθρο 4 της με αριθμό 11375/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Αρθρο 4

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Aρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ

ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ