ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤHΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1002

10 Δεκεμβρίου 1991

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

ΑΡΙΘ. 39158/4593

Τροποποίηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής απόφασης 11375/84, (ΦΕΚ 781/1.11.84 τ. Β'), "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 80/1268/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 16ης Δεκεμβρίου 1980 - περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα", προς συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου 89/491/ΕΟΚ της 17ης Ιουλίου 1989 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών του Συμβουλίου 70/157/ΕΟΚ, 70/220/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 72/306/ΕΟΚ, 80/1268/ΕΟΚ και 80/1269/ΕΟΚ στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ