ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Β Αρ. Φύλλου 1002

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Δεκεμβρίου 1991

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. οικ. 39157/4592

Τροποποίηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής απόφασης 34644/2840/1990, (ΦΕΚ 638/Β/8.10.1990), "Προσαρμογή προς τις διατάξεις της Οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 Δεκεμβρίου 1980" περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών σχετικά με την ισχύ των κινητήρων των οχημάτων με κινητήρα ,όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 88/195/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,της 24 Μαρτίου 1988" προς συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου 89/491/ΕΟΚ της 17 Ιουλίου 1989 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών του Συμβουλίου 70/157/ΕΟΚ 70/220/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ , 72/306/ΕΟΚ ,80/1268/ΕΟΚ και 80/1269/ΕΟΚ στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1.Του άρθρου 84 Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977

(Α - 167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ - 34)

"Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου",όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν 1440/1984 (Α΄ - 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ,στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990

(Α΄ - 101).

3. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970,περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21.12.1977, 78/547/ΕΟΚ της 12.6.78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16.12.80 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

4. Της Υπουργικής απόφασης 34644/2840/1990, (ΦΕΚ 638/Β΄/ 8.10.90), "Προσαρμογή προς τις διατάξεις της Οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 Δεκεμβρίου 1980 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατώ - Μελών σχετικά με την ισχύ των κινητήρων οχημάτων με κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 88/195/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24 Μαρτίου 1988",αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση της με αριθμό 34644/2840/1990 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά την ισχύ των κινητήρων των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/491/EOK του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17 Ιουλίου 1989, η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(L 238/43 - 49 της 15.8.1989).

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 5 της με αριθμό 34644/2840/1990 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται και αντικαθιστάται ως εξής:

 

"Άρθρο 5

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ,παραρτήματα που έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα,4 Νοεμβρίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ.ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ