ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 201

17 Mαρτίου 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 38377/3077

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/69/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1996 "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/92) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαική Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

5. Της 566/26.9.96 (ΦΕΚ 910/Β/1.10.96) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/96 (ΦΕΚ 122/Β/5.3.1996) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά μετην εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων, τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

7. Της Κ.Υ.Α. 12651/1984 (ΦΕΚ 679/Β/20.9.1984) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 20ης Μαρτίου 1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες, με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 74/290/ΕΟΚ, 77/212/ΕΟΚ, 78/655/ΕΟΚ και 83/351/ΕΟΚ", όπως αυτή τροποποιήθηκε διαδοχικά από τις Κ.Υ.Α. 28433/2448/92 (ΦΕΚ 542/Β/28.8.1992) "Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οχημάτων σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ", Κ.Υ.Α. οικ. 33976/3189/1993 (ΦΕΚ 822/Β/8.10.1993) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1993, Κ.Υ.Α. οικοθ. 6765/511/95 (ΦΕΚ 194/Β/21.3.1995) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/12/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/69ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1996 "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων με αριθ. L282/1.11.1996 σελ. 64 έως 67.

 

Άρθρο 2

 

1. Το παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. 28433/2448/92 (ΦΕΚ 542/Β/28.8.92), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ.Υ.Α. οικοθ. 6766/511/95 (ΦΕΚ 194/Β/21.3.95), τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης, ως εξής:

 

Άρθρο 3

 

1. Από 1ης Οκτωβρίου 1996, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12651/84, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟκ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση, για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Π.Δ. 431/83, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1997 για τα οχήματα της κλάσης Ι και από 1ης Ιανουαρίου 1998 για τα οχήματα των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγούν πλέον:

- έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Π.Δ. 431/83, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε ή

- εθνική έγκριση τύπου, εκτός εάν γίνεται χρήση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 του Π.Δ. 431/83, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156, όπως τροποποιήθηκε,

για έναν τύπο οχήματος, για λόγους συνδεόμενους με την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα εφόσον δεν πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12651/84, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από 1ης Οκτωβρίου 1997, για τα οχήματα της κλάσης Ι και από 1ης Οκτωβρίου 1998 για τα οχήματα των κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, πρέπει:

- να θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά πιστότητας που συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/83, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 του εν λόγω διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε και

- να αρνούνται τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 431/83, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, για λόγους συνδεόμενους με την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα, εφόσον τα οχήματα δεν πληρούν τις διατάξεις της ΚΥΑ 12651/84 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 4

 

Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δύνανται να προβλέπουν φορολογικά κίνητρα, μόνον όταν πρόκειται για οχήματα με κινητήρα σύμφωνα με την ΚΥΑ 12651/84, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να συμφωνούν προς τις διατάξεις της Συνθήκης και να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

- πρέπει να ισχύουν για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται προς πώληση στην αγορά Κράτους-μέλους και τα οποία πληρούν ήδη τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 12651/84, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση,

- πρέπει να καταργηθούν μόλις αρχίσουν να εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι τιμές εκπομπών όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 για τα νέα οχήματα με κινητήρα,

- για κάθε τύπο οχήματος με κινητήρα πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσό χαμηλότερο από το επιπλέον κόστος των επιαβλλόμενων τεχνικών λύσεων και της τοποθέτησής τους επί του οχήματος προς διασφάλιση της τήρησης των καθορισμένων τιμών.

Η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως ως προς τα σχέδια θέσπισης ή τροποποίησης των φορολογικών κινήτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ούτως ώστε να μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις της.

 

Άρθρο 5

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ