τις διατάξεις της οδηγίας 99/100/ΕΚ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 862

12 Ιουλίου 2000

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθ. 37791/1536

 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/100/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των μηχανοκίνητων οχημάτων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

'Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων84 παρ. 2 και 88του Κ.Ο.Κ. που κυρώθη­κε με το Ν. 2696!99 (Α" 57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α" 136) •<Κύ­ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή "Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνο­νται στην Τελική πράξη•~.

3. Των άρθρων 1 παρ: 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθη­κε με την παρ. 1 του άρθρου 6του Ν. 1440/84 (Α" 70) "Συμ­μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοι­νότητας Άνθρακος και Χάλυβας και του Οργανισμού ΕΥ­ΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυ­βερνητικά Όργανα" (Α" 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/92 (Α" 154) και αντικαταστάθηκε από το άρ­θρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

5. Της ΚΥΑ 8742/524/94 (Β΄512) "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα" με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 39158/4593/91 (Β΄1002) που τροποποίησε την ΚΥΑ 11375/1984 (Β΄781) αποφάσεις με τις οποίες εναρμονίσθηκε η Ελληνική νομοθεσία με τις οδηγίες 80/1268/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ, 93/116/ΕΚ αντίστοιχα

Το γεγονός ότι από διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋλογισμού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/100/ΕΚ της 15 Δεκεμβρίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των μηχανοκίνητων οχημάτων" που δημοσιεύονται στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 334 της 28-12-1999 (σελίδες 36-40)

 

Άρθρο 2

Έγκριση τύπου - Ταξινόμηση Οχημάτων- Πεδίο Εφαρμογής

 

1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν, για λόγους συνδεόμενους με το εκπεμπόμενα διοξείδιο του άνθρακα ή την κατανάλωση καυσίμων

- να απορρίπτουν, όσον αφορά τον τύπο ενός οχήμα­τος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή

- να απορρίπτουν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων:

- να απαγορεύουν την πώληση, ταξινόμηση, θέση σε λειτουργία οχημάτων,

εφόσον τα στοιχεία εκπομπής και κατανάλωσης καθο­ρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11375/1984 (Β΄781) όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2000 για οχήματα της κατηγο­ρίας Μ1 όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α του ΠΔ 431/1984 εξαιρουμένων των οχημάτων των οποίων η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 2500 χιλιόγραμμα - και από 1ης Ιανουαρίου 2001 για οχή­ματα της κατηγορίας Μ1 των οποίων η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 2500 χιλιόγραμμα , οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ και

-         απορρίπτουν την χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ισχύουν οι διατά­ξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΔ 431/1983 (Α΄160) όπως ισύει σήμερα

για τύπο οχήματος, εφόσον τα στοιχεία εκπομπής και κατανάλωσης δεν καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτή­σεις της ΚΥΑ 11375/1984 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

3. Από 1ης Ιανουαρίου 2001 για οχήματα της κατηγορίας Μ1 όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Α του ΠΔ 431/1983 - εξαιρουμένων των οχημάτων των οποίων η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 25OΌ χιλιόγραμμα - και από 1ης Ιανουαρίου 2002 για οχήματα της κατηγορίας Μ1 των οποίων η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 2500 χιλιόγραμμα , οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδι­οικήσεων:

-       θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία συ­νοδεύουν νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 431/1983 όπως ισύει σήμερα ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 του παραπάνω ΠΔ

-       απορρίπτουν την ταξινόμηση, πώληση και θέση σε λει­τουργία νέων οχημάτων, τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΠΔ.431/1983 (Α΄160) όπως ισχύει σήμερα εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του παραπάνω ΠΔ.

Εφόσον τα στοιχεία εκπομπής και κατανάλωσης καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11375/1984 (Β 781) όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

 

1.                  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το κατωτέρω παράρτημα

2.                  Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερία της Κυβερνήσεως.

3.                  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ