ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 391

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ΜΑΙΟΥ 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθμ. 37528/3000

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 "Σχετικά με την συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα".

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".
  2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".
  3. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 και 2α του Ν. 2469/97 (Α΄32).
  5. Την 830/1997 (Β΄839) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".
  6. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α΄/7.11.1983) "Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/96 (ΦΕΚ 122/Β΄/5.3.1996) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.
  7. Του Π.Δ. 1382/1981 (ΦΕΚ345 /Α΄/31.12.1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 ίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα" όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ.Υ.Α. 39162/4597/1991 (ΦΕΚ 958/Β΄/22.11.1991), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 "σχετικά με την συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση ορισμένων κατηγόριων οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ Κοινοτήτων με αριθμ. L281/23.11.1995 σελ 1 ως 30.

 

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης:

Ως "όχημα" νοείται κάθε όχημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 431/1983 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.

Ως "συστατικό" στοιχείο νοείται διάταξη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ 431/1983 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.

 

Άρθρο 3

 

1. Από την 24η Οκτωβρίου 1999, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται να αρνούνται:

- τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για ένα όχημα, ή να αρνούνται να απαγορεύουν την πώληση, τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση, για λόγους σχετικούς με τη συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθμιση του αμαξώματος,

- τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για συστατικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στην εσωτερική διαρρύθμιση του αμαξώματος, ή να απαγορεύσουν την πώληση ή τη χρήση του , για λόγους σχετικούς με την συμπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙV, V και VΙ της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Πίνακας Παραρτημάτων και Παραρτήματα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ