ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤHΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 122

5 Μαρτίου 1996

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 36090/2874

 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 "Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α'/1992) "Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α'/1983) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α'/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α'/90).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α'/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'1992).

4. Του Π.Δ. 1376/1981 (ΦΕΚ 342/Α'/31.12.1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαικών Κοινοτήτων, της 20ης Ιουνίου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων που παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. οικ. 39156/4591/1991 (ΦΕΚ 1002/Β'/10.12.1991).

5. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α'/7.11.1983) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 38888/337/1993 (ΦΕΚ 961/Β'/31.12.1993).

6. Της Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β'/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992".

7. Της Κ.Υ.Α. 13736/1985 (ΦΕΚ 304/Β'/20.5.1985) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας, που αφορούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων".

8. Της Κ.Υ.Α. 94649/8682/1994 (ΦΕΚ 688/Β'/13.9.1994) "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/21/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ', αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 "Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων με αριθ. L.266/8.11.1995 σελ. 1 έως 66.

 

Άρθρο 2

 

Το Προεδρικό Διάταγμα 1376/1981 (ΦΕΚ 342/Α'/31.12.1981) τροποποιείται από την παρούσα απόφαση ως εξής:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων".

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ως "όχημα" νοείται οποιοδήποτε όχημα, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α'/83), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ.Υ.Α. 38888/3374/93 (ΦΕΚ 951/Β'/1993).".

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 3

Από την ημερομηνία έναρξης της απόφασης αυτής, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ του τύπου ενός οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης μονάδας για λόγους σχετικούς με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης."

4. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 3Α:

"Άρθρο 3Α

1. Η παρούσα απόφαση αποτελεί ειδική απόφαση για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 94649/8682/1993 (ΦΕΚ 688/Β/13.9.1994).

2. Οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση θεωρούνται ότι πληρούν τις διατάξεις άλλων οδηγιών, που παρατίθενται στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. 47271/3950/1992 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992)."

5. Τα παραρτήματα του Π.Δ. 1376/1981 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

 

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν δικαιούνται, για λόγους σχετικούς με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:

- να απορρίπτουν για οποιονδήποτε τύπο οχήματος τη χορήγηση εγκρίσεως ΕΟΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου.

- να απορρίπτουν όσον αφορά τον τύπο κατασκευαστικού στοιχείου ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας την έγκριση ΕΟΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή τεχνικής μονάδας,

- να απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε λειτουργία οχημάτων,

- να απαγορεύουν την πώληση ή χρήση κατασκευαστικών στοιχείων ή ιδιαίτερων τεχνικών μονάδων,

εφόσον τα οχήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 1376/1981 (ΦΕΚ 342/Α/31.12.1981), όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα απόφαση.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΟΚ τύπου οχήματος, έγκριση ΕΟΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή έγκριση ΕΟΚ τύπου ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας και

- μπορούν να απορρίπτουν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου,

για τύπο οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας για λόγους σχετικούς με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 1376/1981 (ΦΕΚ 342/Α/31.12.1981), όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα απόφαση.

3. Η παράγραφος 2 αυτού του άρθρου δεν ισχύει για τύπους οχημάτων που εγκρίνονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.1376/1985 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.1985), ούτε σε επακόλουθες επεκτάσεις των εγκρίσεων αυτών.

4. Από 1ης Οκτωβρίου 2002 οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές:

- θεωρούν τα, αναλόγως των περιστασεων, πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν νέα οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε, ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος και

- μπορούν να απορρίπτουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε λειτουργία νέων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συστημάτων των κατασκευαστικών στοιχείων ή ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

5. Από 1ης Οκτωβρίου 2002, οι απαιτήσεις του Π.Δ. 1376/1981 σχετικά με τα συστήματα των κατασκευαστικών ή ιδιαίτερων τεχνικών μονάδων, όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα απόφαση, ισχύουν για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Π.Δ, 431/1983 όπως τροποποιήθηκε.

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 5, στην περίπτωση των ανταλλακτικών, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές εξακολουθούν να χορηγούν έγκριση τύπου και να επιτρέπουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία κατασκευαστικών στοιχείων ή ιδιαίτερων τεχνικών μονάδων, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε τύπους οχημάτων που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, σύμφωνα με το Π.Δ. 1376/1981 είτε με την Κ.Υ.Α. 13736/1985 και, κατά περίπτωση, χορηγούν επεκτάσεις αυτών των εγκρίσεων.

 

Άρθρο 4

 

Το σημείο αριθ. 10 του τμήματος Ι του παραρτήματος IV του Π.Δ. 431/1983 τροποποιείται ώστε να περιλαμβάνει το στοιχείο "χ" σε καθεμία από τις στήλες που αντιστοιχούν σε οχήματα κατηγορίας Ο υπό τον τίτλο "Εφαρμόζεται για".

 

Άρθρο 5

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Κατάλογος Παραρτημάτων και τα Παραρτήματα που έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 6

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1996

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ