ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 933

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aθήνα 22 Oκτωβρίου 1997

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

Αριθμ. 17868/1364

Τροποποίηση Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/64/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Οκτωβρίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/389/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των καρτών μελών σχετικά με τις διατάξεις ρυμούλκησης των μηχανοκινήτων οχημάτων".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α' 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 και 2α του Ν. 2469/97 (Α' 38).

4. Της 830/1997 (Β' 839) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 2448/1962/1997 (Β' 531) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2οης Μαίου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων μηχανοκινήτων οχημάτων σε πλευρικές συγκρούσεις και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".

6. Του Π.Δ. 1378/1981 (Α' 343) "Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 77/389/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17 Μαίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν στους μηχανισμούς ρυμούλκησης των οχημάτων με κινητήρα", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1. Οι πιο κάτω διατάξεις του Π.Δ. 1378/1981 τροποποιούνται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος τα οχήματα που κινούνται επί σιδηροτροχιών, οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες και τα κινητά μηχανήματα".

β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 3

 

Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ ή έγκρισης που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182Α), σε όσα οχήματα αναφέρονται στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου για λόγους που αφορούν στους μηχανισμούς ρυμούλκησης αν αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ".

γ) Μετά το άρθρο 3, προστίθενται τα άρθρα 4 και 5 που έχουν ως εξής:

 

Άρθρο 4

 

Δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η άρνηση χορήγησης απογραφής και ταξινόμησης κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα, ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στους μηχανισμούς ρυμούλκησης αν αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ".

 

"Άρθρο 5

 

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των διατάξεων των Παραρτημάτων του παρόντος Π.Δ., εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Π. Δ/τος 431/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

2. Το Παράρτημα του Π.Δ. 1378/1981 τροποποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 2

 

1. Από την 1η Οκτωβρίου 1997, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 του Π.Δ/τος 431/1983.

- δεν χορηγούν εθνική έγκριση

για ένα τύπο οχήματος όσον αφορά τις διατάξεις ρυμούλκησης, αν ο τύπος αυτός δεν πληροί τις απαιτήσεις του Π.Δ. 1378/1981, όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η παρούσα απόφαση δεν ακυρώνει τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν στο παρελθόν βάσει του Π.Δ. 1378/1981, ούτε εμποδίζει την παράταση των εγκρίσεων αυτών, υπό τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.

 

Άρθρο 3

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστo μέρoς της παρούσας απόφασης Παράρτημα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΝ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ