ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 621

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 35730/3054

Συμπεριφορά του συστήματος οδηγήσεως σε περίπτωση πρόσκρουσης, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/662/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1991.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 84 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ/Α/167) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Των άρθρων 1, παρ 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄34) "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/84) "περί συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακoς και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).

3.Του Π.Δ. 431/1983 (Α΄160) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α΄142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4.Την Υ-1687/17.2.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄104) αποφασίζουμε:

.

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/662/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου (L 366/1-16, 31.12.1991), η οποία προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο την οδηγία 74/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1974 (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική, τόμος 002, σελ 247) σχετικά με την συμπεριφορά του συστήματος οδήγησης σε περίπτωση πρόσκρουσης που είχε εναρμονισθεί με το Π.Δ. 434/1983, (Α΄163).

 

Άρθρο 2

 

1. Από 1ης Οκτωβρίου 1992 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν δύνανται:

α) - να αρνούνται, όσον αφορά έναν τύπο οχήματος, να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΟΚ ή να εκδίδουν αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991 (Α142), ή να χορηγούν εθνική έγκριση τύπου ή

-         να απαγορεύουν τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων, για λόγους που αφορούν το σύστημα οδηγήσεως τους, εάν αυτό έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

β) - να αρνούνται να χορηγούν έγκριση ΕΟΚ, όσον αφορά τύπο οργάνου χειρισμού διευθύνσεως που προορίζεται για εγκατάσταση σε όχημα ή οχήματα ή

-         να απαγορεύουν τη διάθεση στο εμπόριο οργάνων χειρισμού διευθύνσεως που προορίζονται για εγκατάσταση σε όχημα ή οχήματα, εάν το ανωτέρω όργανο χειρισμού διευθύνσεως συμμορφούται με τις απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

2. Από 1ης Οκτωβρίου 1996, όσον αφορά οχήματα με κινητήρα, που δεν είναι προωθημένης οδήγησης, κατηγορίας Μ1, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

¨- δεν θα εκδίδουν πλέον το αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991 και

- μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για λόγους που σχετίζονται με το σύστημα οδηγήσεως, εάν αυτό δεν συμμορφούται με τις απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

3. Από 1ης Οκτωβρίου 1995, όσον αφορά οχήματα προωθημένης οδήγησης με κινητήρα, κατηγορίας Μ1, και όλα τα οχήματα με κινητήρα κατηγορίας Ν1 με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1.500 Κg, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

¨- δεν θα εκδίδουν πλέον το αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991 και

- μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για λόγους που σχετίζονται με το σύστημα οδηγήσεως, εάν αυτό δεν πληρεί τις απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

4. Από 1ης Οκτωβρίου 1994, όσον αφορά τύπους οργάνων χειρισμού διευθύνσεως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

¨- δεν θα εκδίδουν πλέον το αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991 και

- μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για λόγους που σχετίζονται με όργανα χειρισμού διευθύνσεως, εάν αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 5.2, 5.3 και 5.4 του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

5.Από 1ης Οκτωβρίου 1996, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να απαγορεύουν την κυκλοφορία νέων οχημάτων, των οποίων τα συστήματα οδήγησης δεν πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων αυτής της απόφασης.

Ωστόσο, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1997, τα ανωτέρω δεν ισχύουν:

-         για οχήματα κατηγορίας Μ1 με εμπρόσθιο σύστημα οδηγήσεως ή

-         για όχημα κατηγορίας Ν1 με μέγιστη επιτρεπομένη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 1.500 Κg ή

-         σε περίπτωση οχήματος της κατηγορίας Μ1 εκτός οχήματος με εμπρόσθιο σύστημα διεύθυνσης, όσον αφορά τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο σημείο 5.1 του Παραρτήματος 1 (μέγιστη κάθετη μετατόπιση της κολώνας διευθύνσεως)

6.Από 1η Οκτωβρίου 1995 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών μπορούν να απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά οργάνων χειρισμού διευθύνσεως που προορίζονται για εγκατάσταση σε όχημα ή οχήματα, εάν τα όργανα αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα σημεία 5.2, 5.3 και 5.4 του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα κατωτέρω παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 4

1. Το Π.Δ 434/1983 (Α΄163) καταργείται

2. H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1992

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝ ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ