ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1351

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Νοεμβρίου 2000

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 3512/267 (2) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 για τα μηχανοκίνητα οχή­μαrα κάι τα ρυμουλκούμενά τους τα οποία προορίζο­νται για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευ­μάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/ 156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των οχημάτων με κι­νητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ­ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το άρθρο 84του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε μετο Ν. 2696/99 (Α' 57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύ­ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή "Ενωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνο­νται στην Τελική πράξη".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροπο­ποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπάίκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβας και του Οργανισμού ΕΥ­ΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65του Ν. 1892190 (Α" 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυ­βερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/92 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε απότο άρ­θρο 1, παρ. 2ατου Ν. 2469/1997(Α' 38).

5. Τις διατάξειςτου άρθρου 5 παρ. 11 του Ν. 2801/2000 (Α" 46) "ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών" και άλλες διατάξεις.

6. Του Π.Δ. 431/1983(Α" 160) "Προσαρμογή της Ελληνι­κής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/1561ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 6 Φεβρου­αρίου 1970, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών , που αφορούν στην έγκριση των οχημά­των με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ, της 21 Δεκεμβρίου 1977, 781547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και της 80/1267( ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

7. Του Π.Δ. 395/1991 (Β" 142) " Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση τύπου οχημάτων με κινη­τήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358 και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25ης Ιουνίου 1987", όπως αυτό τροποποίησε το Π.Δ. 431!1983 (Α" 160).

8. Της ΚΥΑ 4727113950/92 (Β' 764) "Διαδικασία έγκρι­σης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμέ­νων τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων της 18 Ιουνίου 1992".

9. Του Π.Δ. 104/1999 (Α' 113) "Προσαρμογή της Ελλη­νικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων".

10. Της ΚΥΑ Φ2/21099/1700 (Β' 509) "Τροποποίηση του Π.Δ. 104/99 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 ης Νοεμ­βρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα­τών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδη­γίας 98/69/ΕΕ".

Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:

 

ΑΡθΡΟ 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 για τα μηχανοκίνητα οχή­ματα και τα ρυμουλκούμενά τους τα οποία προορίζονται


για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφο­ρά την έγκριση τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπάίκών Κοι­νοτήτων με αριθ. L11/25/16.1.1999 (σελίδες 25 - 36).

 

ΑΡΟΡΟ 2

Πεδίο εφαρμογής

 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα οχήματα των κα­τηγοριών "Ν" και "Ο" όπως αυτά ορίζονται στο παράρτη­μα Ι του Π.Δ. 431/1983, τα οποία προορίζονται για τις οδι­κές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων εντός ή μετα­ξύ κρατών μελών.

2. Το πεδίο εφαρμογής ο ορισμός η κατάταξη και οι απαιτήσεις για τα οχήματα αυτά καθώς και οι διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ, καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας απόφα­σης

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοού­νται ως:

- "επικίνδυνα εμπορεύματα", οι ύλες και τα αντικείμενα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 104/1999(Α' 113), όπως αυτό ισχύει

- "μεταφορά", οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής με­ταφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 104/ 1999 (Α'113), όπως αυτό ισχύει.

 

ΑΡθΡΟ 4

"Εγκριση τύπου - Ταξινόμιση οχημάτων

 

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν:

- να αρνούνται , όσον αφορά τύπο οχήματος, τη χορή­γηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή τη χορήγηση Εθνικής έγκρι­σης τύπου

και οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινω­νιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

- να απαγορεύουν τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή θέση σε κυκλοφορία βασικών ή πλήρων οχημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης .

για λόγους που αφορούν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσας.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

δεν μπορούν να απαγορεύουν τη χορήγηση άδειας κυ­κλοφορίας , την πώλήση ή τη Θέση σε κυκλοφορία οχή­ματος ολοκληρωμένου από βασικό όχημα κατάτην έωοια του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης για λόγους που αφορούντο βασικό όχημα καιτην μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων:


- εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσας για το βασικό όχημα και δεν έπαυσαν να πληρούνται λόγω της ολοκλήρωσής του, ή

-         εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας για το ολοκληρωμένο όχημα.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Τελικές Διατάξεις

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα παραρτήματα Ι και ΙΙ

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ