ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 624

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 34645/2841

Τροποποίηση της 58090/6.2.87 (ΦΕΚ 80/Β/87) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και μεταφορών και Επικοινωνιών

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/84) "περί συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακός και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ".

β) Του άρθρου 84 της παραγ. 2 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας".

γ) Την με αριθμό Υ1073/10 Μαΐου 1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 312/Β) όπως συμπληρώθηκε από την υπ'αριθμ. ΥΙΙ34/2 Ιουλίου 1990 "Συμπλήρωση κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 474/Β), αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγίας 88/321/ΕΟΚ της Μαΐου 1988 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν τα κάτοπτρα των οχημάτων με κινητήρα που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος ΕΕ L 147/14 Ιουνίου 1988).

 

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 58090/87 (ΦΕΚ 80/Β/87) αντικαθίσταται ως παρακάτω:

 

"1. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί για λόγους που αφορούν τα κάτοπτρα οδήγησης:

α) Να αρνηθεί για ένα τύπο οχήματος την έγκριση ΕΟΚ ή τη χορήγηση του δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 431/83 ή την έγκριση από εθνικής πλευράς.

β) να απαγορεύσει την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον τα κάτοπτρα οδήγησης αυτού του τύπου οχήματος ή αυτών των οχημάτων ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος.

γ) Να αρνηθεί για ένα τύπο κατόπτρου οδήγησης την επικύρωση ΕΟΚ ή την επικύρωση από εθνικής πλευράς, εφόσον τα κάτοπτρα οδήγησης ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος.

δ) Να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά κατόπτρων οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ, το οποίο χορηγείται βάσει των προδιαγραφών του παρόντος.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1990 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α) Δεν μπορεί να χορηγήσει το δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ. 431/83 για τύπο οχήματος του οχήματος του οποίου τα κάτοπτρα οδήγησης δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παρόντος.

β) Δεν μπορεί να χορηγήσει την επικύρωση ΕΟΚ για τύπο κατόπτρου οδήγησης, εφόσον αυτός δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παρόντος.

3. Απαγόρευση διάθεσης των κατόπτρων οδήγησης που φέρουν σήμα επικύρωσης ΕΟΚ είναι δυνατή μόνο όταν διαπιστωθεί συστηματική έλλειψη πιστότητας αυτών προς το πρωτότυπο που επικυρώθηκε. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που αποφασίζει την απαγόρευση ενημερώνει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη -μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το μέτρο που πήρε, αναφέροντας και τους λόγους που την οδήγησαν σ'αυτό.

4). Δεν υπάρχει πιστότητα με το επικυρωμένο πρωτότυπο κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν τηρούνται οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος".

5) Μέχρι την ημερομηνία της παραγράφου 2 του παρόντος, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις".

 

Άρθρο 3

 

Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της αριθ. 58090/87 (ΦΕΚ 80/Α/87) τροποποιούνται όπως ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1990

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ