ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 638

 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990

 

 

YΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ &ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 34644/2480

 

Προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 Δεκεμβρίου 1980 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών Κρατών μελών σχετικά με την ισχύ των κινητήρων των οχημάτων με κινητήρα "όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 88/195/ΕΟΚ το Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,της 24 Μαρτίου 1988.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α). το άρθρο 1 παράγραφος 1 και 3 του Ν 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο τα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70/Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α ).

β). του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν.614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"

γ). του Π.Δ. / τος αριθ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.83) "περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6 Φεβρουαρίου 1970"

δ). Την με αριθμό Υ 1073/10 Μαΐου 1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 312/Β) όπως συμπληρώθηκε από την υπ'αριθμό Υ 1134/ 2 Ιουλίου 1990 "Συμπλήρωση κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 474/Β) αποφασίζουμε:

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διατάξεις της 80/1269/ΕΟΚ ,οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 Δεκεμβρίου 1980 ,που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 Κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική τόμος 010 ,σελίδα 117) ,όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 88/195/ΕΟΚ της 24 Μαρτίου 1988 , που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( τεύχος L 92 της 9.4.1988 ,σελίδα 50).

 

 

Άρθρο 2

 

Ως οχήματα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα ,έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και ταχύτητα από την κατασκευή τους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα. Δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα μηχανήματα έργων.

 

Άρθρο 3

 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον νόμο 614/77, ή έγκρισης ΕΟΚ ούτε η άρνηση ή απαγόρευση της πώλησης ,της καταχώρησης στα μητρώα της θέσης σε κυκλοφορία ή της χρήσης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 ΚΟΚ που υπάγονται στην απόφαση αυτή για λόγους που αναφέρονται στην ισχύ του κινητήρα τους , αν αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες στα παραρτήματα 1 και 2 της απόφασης αυτής .

 

 

Άρθρο 4

 

α). Από την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης ,οι αρμόδιες Ελληνικές Υπηρεσίες ,δεν μπορούν ,για λόγους που αφορούν την ισχύ του κινητήρα:

-να αρνηθούν ,για ένα τύπο οχήματος την έγκριση ΕΟΚ ή την έκδοση του αντιγράφου του δελτίου έγκρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του αναφερόμενου στην περίπτωση (γ) του σκεπτικού της παρούσας απόφασης Π.Δ. /τος 431/1983 ή την έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/77.

-να απαγορεύσουν τη θέση οχημάτων , σε κυκλοφορία όταν η ισχύς του κινητήρα αυτού του τύπου του οχήματος δεν έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

β). Από τη έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης ,οι αρμόδιες Ελληνικές Υπηρεσίες:

-δεν εκδίδουν πλέον το αντίγραφο του δελτίου έγκρισης ,που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του αναφερόμενου στην περίπτωση (δ) του σκεπτικού της παρούσας απόφασης

Π.Δ. /τος 431/1983 για τύπο οχήματος του οποίου η ισχύς του κινητήρα δεν έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

-μπορούν να αρνούνται την έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ,που κυρώθηκε με τον Ν.614/77 ,ενός τύπου οχήματος του οποίου η ισχύς του κινητήρα δεν έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

γ). Από την 10 Οκτωβρίου 1992 ,οι αρμόδιες Ελληνικές Υπηρεσίες μπορούν να απαγορεύουν τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων ,των οποίων η ισχύς του κινητήρα δεν έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 5

 

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστα μέρη της τα παραρτήματα Ι και ΙΙ και τα συμπληρωματικά τους της Οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με το παράρτημα της Οδηγίας 88/195/ΕΟΚ και των οποίων τα κείμενα στην Ελληνική γλώσσα έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 6

 

Η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αρ. 11251/23.7.1984 (ΦΕΚ 526 Β) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1990

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ