ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 624

Αθηνα, 28 Σεπτεμβρίου 1990

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθμ. 34643/2839

 

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 1382/1981 (ΦΕΚ 345/Α΄/1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμ. 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 27ης Σεπτεμβρίου 1977, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα" όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 12197/84 (ΦΕΚ 353/Β/84) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών για να εναρμονισθεί η Ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 88/366/ΕΟΚ που προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο την οδηγία 77/649/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) και του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/84) "περί συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακός και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ".

 

β) Του άρθρου 84 της παραγ. 2 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας".

γ) Την με αριθμό Υ1073/10 Μαΐου 1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 312/Β) όπως συμπληρώθηκε από την υπ'αριθμ. Υ 1134/2 Ιουλίου 1990 "Συμπλήρωση κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 474/Β), αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Η απόφαση έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 88/366/Εοκ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Μαΐου 1988 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/649/ΕΟΚ του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών, που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα, στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L181, σελ. 40).

 

Άρθρο 2

 

Ο κατάλογος παραρτημάτων καθώς και τα παραρτήματα Ι και ΙV του Π.δ/τος 1382/1981 (ΦΕΚ 345/Α/81), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12197/84 (ΦΕΚ 535/Β/84) τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και έχει ως εξής:

 

Aρθρο 3

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1990

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ