ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1050

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. οικ. 34325/2779

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/20/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα εξάτμισης των μηχανοκινήτων οχημάτων.

 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"

2. Του δευτέρου όρθρου του Ν. 2077/1992 (Α΄ 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α'70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

4. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα- (Α΄137), που προστέθηκε με το όρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1§ 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).

5. Της 830 / 18.9.97 (Β' 839) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6. Του Π.Δ. 431/1983 (Α΄ 160) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων-, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/1996 (Β΄ 122) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων, τα οποία παράγονται οπό τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

7. Της Κ.Υ.Α. Γ-20/81567/898/1988 (Β΄ 403) "έγκριση τύπου για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης· των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις" που εκδόθηκε για προσαρμογή προς την οδηγία 70/157/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1970 του Συμβουλίου " περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται οτην αποδεκτή ηχητική στάθμη και στη διάταξη εξάτμισης οχημάτων με κινητήρα" και τις τροποποιητικές προς αυτήν οδηγίες 73/350/ΕΟΚ, 77/212/ΕΟΚ , 81/334/ΕΟΚ , 84/372/ΕΟΚ και 84/424/ΕΟΚ ,όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 29872/2633/1992 (Β΄556) "Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης Γ 20/81567/898/1988 - Έγκριση τύπου για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Ιουλίου 1988", τηνΚ.Υ.Α.οικ.25006/2234/1993 (Β΄ 523) "Αντικατάσταση των διατάξεων της απόφασης Γ-20/81567/898/1988 που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστόθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου1992. και την ΚΥΑ 29087/2295/1997 (Β΄79) "Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. οικ. 25006/2234/1993 (Β' 523) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα·.

8. Της Κ.Υ.Α. 29871/2622/1992 (Β΄ 589) " Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και εγκατάσταση τους σε αυτά, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992".

9. Της Κ.Υ.Α. 21682/1991 (Β΄ 955) "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/459/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουλίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάρος αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/20/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Μαρτίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα εξάτμισης των μηχανοκίνητων οχημάτων", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 92/13.4.1996 σελ. 23 ως 35.

 

Άρθρο 2

 

1. Η Κ.Υ.Α. οικ.25006/2234/1993, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 29087/2295/1997, τροποποιείται από την παρούσα απόφαση ως εξής :

1.1. Η υποπαράγραφος 2.β. του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές και οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες και όλα τα κινητά μηχανήματα"

1.2. Τα Παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το ακόλουθο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, στην οποία προσαρτάται σαν αναπόσπαστο μέρος.

 

2. Η Κ.Υ.Α. Γ-20/81567/898/88 τροποποιείται ως εξής:

2.1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1 .α. Από της ισχύος της παρούσας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται, για λόγους που αφορούν το αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξατμίσεως, να αρνηθούν την έγκριση ΕΟΚ, ούτε την έγκριση από εθνικής πλευράς,
ενός τύπου οχήματος ή τύπου διατάξεως εξατμίσεως ή τύπου στοιχείου παρόμοιας διατάξεως θεωρουμένου ως τεχνικής ολότητας:

- αν. όσον αφορά το ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξατμίσεως, το όχημα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι,

- αν η διάταξη εξατμίσεως ή στοιχείο παρόμοιας διατάξεως που θεωρείται ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ.47271 /3950/1992 (Β΄ 764) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 70/156/ ΕΟΚ, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παραρτήματος II.

1 .β. Από της ισχύος της παρούσας οι αρμόδιες υπηρεσέις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται, για λόγους που αφορούν το αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξατμίσεως:

1. να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, την ταξινόμηση, την έναρξη κυκλοφορίας ή τη χρήση οχημάτων, αν το ηχητικά επίπεδο και η διάταξη εξατμίσεως ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.

2. να απαγορεύσουν τη θέση σε κυκλοφορία διατάξεως εξταμίοεως ή στοιχείου παρόμοιας διατάξεως που θεωρείται σαν τεχνική ολότητα, κατά την έννοια του άρθρου 2 της ΚΥΑ οικ.47271/3950/1992, αν αυτή αντιστοιχεί ,κατά την έννοια της παραγράφου 1 .α της παρούσας απόφασης, προς τύπο που έχει εγκριθεί".

2.2. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 3α:

 

"Άρθρο 3α

 

Οι τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες ώστε να προσαρμοσθούν στην τεχνική πρόοδο οι προδιαγραφές των παραρτημάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 1.4.1.4 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ οικ. 42771/
3950/1992..

Άρθρο 3

 

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ο" αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται, για λόγους συνδεόμενους με την αποδεκτή ηχοστάθμη ή το σύστημα εξάτμισης:

- να απορρίπτουν, όσον αφορά έναν τύπο οχήματος ή έναν τύπο συστήματος εξάτμισης, τη χορήγηση εγιφίσεως ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, ή

- να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, ή την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία συστημάτων εξάτμισης, εφόσον τα συστήματα εξάτμισης των οχημάτων πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ οικ.25006/2234/1993, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, ο" αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ, και

- αρνούνται να χορηγήσουν εθνική έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος για θέματα που αφορούν την αποδεκτή ηχητική στάθμη τους και για έναν τύπο συστήματος εξάτμισης, εφόοον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑοικ.25006/2234/1993, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ανωτέρω, για την αντικατάσταση δομικών μερών οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθούν να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ και να επιτρέποιτην πώληση και τη θέση σε λειτουργία συστημάτων εξάτμισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 29872/2633/1992, ή την ΚΥΑ Γ-20/81567/898/1988 ή την ΚΥΑ οικ.25006/2234/1993, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συστήματα εξάτμισης:

-πρόκειται να /τοποθετηθούν σε ήδη χρησιμοποιούμενα οχήματα, και

-πληρούν τις απαιτήσεις εκείνης από τις ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία ισχύει όταν τα οχήματα αυτά ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ