ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 822

---------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Οκτωβρίου 1993

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. 33976/3189/7.10.93

Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.92 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 542/Β') που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 παρ. 1 και 2 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α') "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α') "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α') "συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α').

3. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α') "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6 Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ 764/Β') σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992.

4. Την Υ. 1935/3.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 726/Β') και την Υ-1958/22.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 744/Β').

5. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α') με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137/Α'), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση της Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/441/ΕΟΚ, που αφορά τα μέτρα κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα και η οποία δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 186/28.7.1993, σελ. 21-27.

 

Άρθρο 2

 

1. Από την 1η Οκτωβρίου 1993, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν, για λόγους σχετικούς με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές οχημάτων:

- να αρνούνται την έγκριση ΕΟΚ, την έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ 764/Β'), ούτε

- να απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα,

εφόσον οι εκπομπές από αυτόν τον τύπο του οχήματος με κινητήρα ή από αυτά τα οχήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της με αριθ. 28433/2448/2.7.92 απόφασης (ΦΕΚ 542/Β'), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1993, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν μπορούν πλέον να χορηγούν την έγκριση ΕΟΚ ή να εκδίδουν το έγγραφο που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 47271/3950/21.12.92,

- πρέπει να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για έναν τύπο οχήματος με κινητήρα,

του οποίου οι εκπομπές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραρτημάτων της με αριθ. 28433/2448/2.7.92 απόφασης, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1994, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, των οποίων οι εκπομπές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραρτημάτων της με αριθ. 28433/2448/2.7.92 απόφασης, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

 

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να θεσπίζει φορολογικά κίνητρα μόνο για τα οχήματα με κινητήρα που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις της συνθήκης, και, επιπροσθέτως, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:

- πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα καινουργή οχήματα, τα οποία διατίθενται προς πώληση στην Ελληνική αγορά και τα οποία πληρούν εκ των προτέρων τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης,

- παύουν να ισχύουν κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 για την υποχρεωτική έναρξη ισχύος των τιμών εκπομπών για τα καινουργή οχήματα,

- πρέπει να αφορούν ποσό, για κάθε τύπο οχήματος, ουσιωδώς χαμηλότερο από το πραγματικό κόστος του εξοπλισμού που προστίθεται στο όχημα προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις τιμές εκπομπών που έχουν καθοριστεί, καθώς και της τοποθέτησης του εξοπλισμού στο όχημα.

Η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως για οποιαδήποτε σχέδια θέσπισης ή τροποποίησης των φορολογικών κινήτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ώστε να μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις.

 

Άρθρο 4

 

Τα Παραρτήματα Ι, III, IV V και ΙΧ της με αριθ. 28433/2448/2.7.92 απόφασης (ΦΕΚ 542/Β'), τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης ως ακολούθως:

Άρθρο 5

 

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1993

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ