ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1060

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 Δεκεμβρίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Aριθ.32950/2626

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/48/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 1995 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/21/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας Μ1.

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/48/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 1995 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/21/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας Μ1", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμούς L.233/30.9.1995 σελ. 73 έως 85 και L.252/20.10.1995 σελ. 27.

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 29867/2620/24.8.92 (ΦΕΚ 556/Β/9.9.1992) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν να αρνούνται την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση τύπου του οχήματος ούτε να αρνούνται την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ούτε να απαγορεύουν την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση οχήματος, προβάλλοντας λόγους που σχετίζονται με τη μάζα και τις διαστάσεις του, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης απόφασης".

 

Άρθρο 3

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1996, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν, σε θέματα που αφορούν τη μάζα και τις διαστάσεις,

* να αρνούνται, για έναν τύπο μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας Μ1, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου,

* να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών,

εφόσον τα οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 29867/2620/92 (ΦΕΚ 556/Β/92), όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1997, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ τύπου,

- μπορούν να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα τύπο οχήματος της κατηγορίας Μ1 σε θέματα που αφορούν τη μάζα και τις διαστάσεις του, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 29867/2620/92 (ΦΕΚ 556/Β/92), όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 4

 

Τα παραρτήματα της Κ.Υ.Α. 29867/2620/92 (ΦΕΚ 556/Β/92) αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης και επισυνάπτεται κατάλογος των παραρτημάτων, που έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1: Διοικητικές διατάξεις έγκρισης τύπου.

Προσάρτημα 1: Δελτίο πληροφοριών.

Προσάρτημα 2: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.

Παράρτημα ΙΙ: πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, απαιτήσεις.

Προσάρτημα: Μέθοδος επαλήθευσης της μάζας των μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας Μ1.

 

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1996.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1995

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ