ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 935

............................................................................................................................................

27 Ιουλίου 2000

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 3263/131

Συμμορφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 199/101/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Των άρθρων 15 και 84, παρ 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με τον Ν. 2696/1999 (Α΄57).

2.Του δευτέρου άρθρου του Ν.2077/1992 (Α΄136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3.Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν.1338/83 (Α΄34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1140/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (Α΄101).

4.Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 (Α΄137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2α του Ν.2469/1997 (Α΄38).

5.Της ΚΥΑ Γ-20/81567/898/1988 (Β΄403) με την οποία η Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίστηκε με την οδηγία 70/157/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1970 του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα" και τις τροποποιητικές προς αυτήν Οδηγίες 73/350/ΕΟΚ, 77/212/ΕΟΚ, 81/334/ΕΟΚ, 84/372/ΕΟΚ, 84/424/ΕΟΚ.

6.Της ΚΥΑ 29872/2533/1992 (Β¨556) με την οποία η Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίστηκε με την οδηγίας 89/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1992, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1970 του Συμβουλίου "περί πρεοσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα".

7.Της ΚΥΑ 25006/2234/1993 (Β΄523) με την οποία η Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίστηκε με την οδηγία 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992, τροποποιητική της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1970 του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα", όπως αυτή τροποποιήθεκε μη τη ΚΥΑ 29087/2295/97 (Β΄79).

8.Τη ΚΥΑ 34325/2779/1997 (Β΄1050) με την οποία η Ελληνική Νομοθεσία ενρμονίστηκε με την οδηγία 96/20/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα".

9.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής Νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 "για την ποσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγέσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθυκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L334 της 28-12-199, (σελίδες 41 και 42).

 

Άρθρο 2

 

Έγκριση τύπου-Ταξινόμηση οχημάτων- Θέση σε λειτουργία συστημάτων εξάτμισης.

1.Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται για λόγους που σχετίζονται με το αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξάτμισης:

-Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνική ςέγκρισης τύπου για είδος οχήματος ή είδος σύστήματος εξάτμισης.

ή

-Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία συστημάτων εξάτμισης,

εφόσον τα οχήματα ή τα συστήματα εξάτμισης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ-20/81567/898/1988, όπως αυτή τροποποιείται από της παρούσα απόφαση.

1.Από την 1η Οκτωβρίου 2000, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ

και

-δεν χορηγούν εθνική έγκριση τύπου

για οιοδήποτε τύπο οχήματος και για οιοδήποτε τύπο εξάτμισης, εφόσον δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ-20/81567/898/1988, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και όσον αφορά τα ανταλλακτικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορ΄ν και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες Μεταφορών ακι Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοκιοικήσεων, κατά περίπτρωση, θα εξακολουθήσουν να χορηγούν εγκρίσεις τύπου ΕΚ και να επιτρέπουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία συστημάτων εξάτμισης, σύμφωνα με τις προηγούμενες μορφές της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως αυτέ ςενσωφματώθηκαν στο Εθνικό μας Δίκαιο με τις ΚΥΑ Γ-20/81567/898/1988,29872/2633/1992, 25006/2234/1993, 29087/2295/1997 και 34325/2779/1997, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογα συστήματα εξάτμισης:

-προορίζονται για οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται

και

-ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθόριζε η οδηγία κατά την πρώτη ταξινόμηση του οχηματος.

 

Άρθρο 3

Τελικές Διατάξεις

 

1.Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, το παρακάτω παραρτημα

2.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2000

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ