ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 910

6 Νοεμβρίου 1995

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. οικ. 31791/2523

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/20/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης της 30ης Μαίου 1994 "για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως του Κώσδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο Ευρωπαικής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/90).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

4. Της 547/13.10.1995 (ΦΕΚ 834/Β/1995) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών"

5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1983) "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.λ.π." και των μεταγνέστερων τροποποιήσεών της.

6. Της Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992", όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 38888/3374/93 (ΦΕΚ 951/Β/31.12.1993).

7. Του Π.Δ. 367/1989 (ΦΕΚ 182/Α/16.6.89) "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες της ΕΟΚ, αναφορικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, που εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός της Κοινότητας".

8. Της Κ.Υ.Α. 29867/2620/92 (ΦΕΚ 556/Β/9.9.1992), "Μάζα και διαστάσεις των οχημάτων με κινητήρα της κατηγορίας Μ1, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/21/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/20/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης της 30ης Μαίου 1994 "για τις διατάξεις μηχανικής ζεύξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήματα αυτά", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων με αριθ. L. 195/29.7.94 σελ. 1 έως 60.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

·        "όχημα": κάθε όχημα με κινητήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/83), προοριζόμενο για οδική χρήση. ολοκληρωμένο ή ημιτελές, με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, και τα ρυμουλκούμενα του, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών καθώς και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και όλων των κινητών μηχανισμών.

·        "τύπος μηχανικής ζεύξης": διάταξη μηχανικής ζεύξης για την οποία είναι δυνατό να χορηγηθεί έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.Δ. 431/83.

 

Άρθρο 3

 

Από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν:

* την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση τύπου οχήματος, ούτε να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, άδεια κυκλοφορίας, θέση σε κυκλοφορία ή χρήση ενός οχήματος για λόγους που αφορούν τον προαιρετικό εξοπλισμό του με διατάξεις μηχανικής ζεύξης,

* την έγκριση τύπου κατακευαστικού στοιχείου για μια μηχανική ζεύξη, ούτε να απαγορεύσουν την πώληση ή τη χρήση διάταξης μηχανικής ζεύξης,

εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές των παραρτημάτων αυτής της απόφασης.

 

Άρθρο 4

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Κατάλογος Παραρτημάτων και τα Παραρτήματα που έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 5

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 28η Ιανουαρίου 1996.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1995

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ